Kultúra

A Digitális Szakkönyvtárunk ezen felületén az Ormánság népének, azon belül az itt élő nemzetiségi csoportoknak a kultúrájával kapcsolatos forrásokat, dokumentumokat gyűjtöttünk egybe. A kultúra fogalma azonban tágan értelmezhető, nehezen definiálható. Az úgynevezett „magas kultúra” mellett tágabb értelemben ide soroltunk minden olyan, a táj lakóinak hagyományos életmódjával kapcsolatos dokumentumot, publikációt, amelyek az egykori mindennapokról tanúskodnak. De ugyanúgy megtalálhatók a kultúra szűkebben értett, „ünnepibb” elemeire vonatkozó írások is, így a néprajzi sajátosságok, a népi építészet, a hagyományos viselet, a szokások, a nyelvhasználat sajátosságai részei e forrástárnak.

Az Ormánság egészére vonatkozó általános szakirodalmak mellett az egyes itt élő nemzetiségek (cigányok, horvátok) kulturális sajátosságaival külön egységekben találhat anyagokat a látogató.

Bár célterületünk a szűkebb értelemben vett „Bőköz” vidéke, el kell mondanunk, hogy a szakirodalmak gyakran nem fókuszálnak konkrétan a vidékre, gyakrabban általában az egész Ormánságra vonatkoznak forrásaink.

Általános művek

A vadnövények gyűjtése. MAGYAR NÉPRAJZ. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓINTÉZET, AKADÉMIAI KIADÓ, Budapest 2001.
http://mek.oszk.hu/02100/02152/html/02/4.html

Amiről nem szabad beszélni – A magzatelhajtás ténye és problémája az író, az orvos, a bűntetőjogász, a társadalomtudós, a rendőr és az anya véleményének tükrében. A hét. 1931. XLI. ÉVFOLYAM, 3 SZÁM, 7-10. o.

http://misc.bibl.u-szeged.hu/20154/1/a_het_1931_003.pdf

Andorka Rudolf: Az ormánsági születéskorlátozás története. Valóság, 1975. 6. 45-61.
https://doksi.hu/get.php?lid=10014&order=DisplayPreview

Andorka Rudolf: Adalékok az ormánsági „egyke” történetéhez Vajszló és Besencereformátus anyakönyveinek családrekonstitúciós vizsgálata alapján. 

Andrásfalvy Bertalan: Népmozgások Magyarországon a XVIII-XX. században
https://epa.oszk.hu/03000/03018/00089/pdf/EPA003018_honismeret_1989_06_010-015.pdf

ANDRÁSFALVY BERTALAN: MIT JELENTHET A NÉPHAGYOMÁNY A JÖVŐ MŰVELTSÉGÉBEN In: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 28 (1983) (Pécs, 1984) –
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1983/?pg=242&layout=s

Baranyai Aurél 1978. Az Ormánság népének gyógynövényei. Herba Hungarica 17/3: 77-79.
Baranyi Béla (szerk.): Roma szegregációs folyamatok a csereháti és dél-baranyai kistérségekben. Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest
http://mek.oszk.hu/17200/17280/17280.pdf

Begovácz Rózsa: A Dráva menti horvátok népviselete

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1981/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=180&layout=s

Begovácz Rózsa: Gyermekélet a Dráva menti horvátoknál

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_2005_2007_02/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=170&layout=s

Buday Dezső (1909), Az egyke. DEUTSCH ZSIGMOND ÉS TÁRSA KIADÁSA BUDAPEST V., DOROTTYA-UTCA 9. SZÁM http://mtda.hu/books/az_egyke.pdf

Buday Dezső (1909): AZ EGYKE BARANYAVÁRMEGYÉBEN. http://mtda.hu/books/az_egyke_baranyavarmegyeben.pdf

Dénes Andrea (2018): Vadon termő tápláléknövények a Baranya Zöldút mentén Bakonyától Villányig. https://eatgreen.hu/wp-content/uploads/2018/03/Vadon-term%c5%91-t%c3%a1pl%c3%a1l%c3%a9kn%c3%b6v%c3%a9nyek-a-Baranya-Z%c3%b6ld%c3%bat-ment%c3%a9n.pdf

Dénes Andrea : Vadnövények gyűjtögetése és piaci árusítása Baranya
megyében egykor és ma. IIIIII. Etnobotanikai áttekintés és
napjaink gyakorlata . In: Gáti Csilla (szerk.): A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 54., 2016-2017 (Pécs, 2017) https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_2017/?query=SZO%3D(vir%C3%A1gos)&pg=48&layout=s

Dénes Andrea, Papp Nóra, Babai Dániel, Czúcz Bálint & Molnár Zsolt: Ehető, vadon termő növények és felhasználásuk a Kárpát-medencében élő magyarok körében néprajzi és etnobotanikai kutatások alapján. Dunántúli Dolgozatok (A) Természettudományi Sorozat. 13. Pécs, 2013. http://real.mtak.hu/9661/1/DenesA_etal_CzuczB_MolnarZ_DD_kezirat.pdf

Elek Péter – Gunda Béla – Hilscher Zoltán (1936): Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete. Budapest.
https://mtdaportal.extra.hu/books/az_elsulyedt_falu.pdf

Festett kazettás református templomok az Ormánságban
A népi kultúrkincs rejtekhelyei a 18. századból
https://tervlap.hu/cikk-nezet/festett-kazettas-reformatus-templomok-az-ormansagban

Filep Antal: Ormánság
(in: Kósa lászló – Filep Antal: A magyar nép táji-történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1983.)
http://tudasbazis.tanchaz.hu/index.php/nyugati-terulet/dunantul/ormansag

Füzes Endre: Adatok a XVIII–XIX. századi baranyai népviselethez

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1962/?query=b%C5%91k%C3%B6z&pg=333&layout=s

Füzes Endre: A Janus Pannonius Múzeum fa ivópoharai

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1962/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=336&layout=s

Füzes Endre: A Janus Pannonius Múzeum szaru sótartói

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1960/?query=b%C5%91k%C3%B6z&pg=280&layout=s

Füzes Endre: A Janus Pannonikus Múzeum borotvatartói

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1961/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=142&layout=s

Füzes Endre: Népi építkezés Mecsek-Hegyalján I.

Füzes Endre: Népi építkezés Mecsek-Hegyalján II.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1959/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=228&layout=s

HOPPA Enikő : Temesi Mihály Az Ormánság nyelvjárása 1939 és 1949 között
https://epa.oszk.hu/03100/03139/00006/pdf/EPA03139_modern_nyelvoktatas_2008_1-2_137-138.pdf

Gábriel András: Hagyományos tájnevek a térképeken. https://epa.oszk.hu/03000/03018/00161/pdf/EPA03018_honismeret_2001_03_042-045.pdf

Gelencsér József: A kudari
https://epa.oszk.hu/03000/03018/00041/pdf/honismeret_1981_06_048-049.pdf

Gyógyító. Magyar néprajzi lexikon (2006) Arcanum Adatbázis Kft.
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/magyar-neprajzi-lexikon/ch11.html

Kémes és Szaporca táncai és táncélete. Az ormánsági kanásztánc tanításának módszertana, hat modul órában http://baranyafolk.info/letoltes/szakd/KirchZ_Szaporca_teljes.pdf

Kispéter Zoltán (2010): Civil szervezetek az Ormánságban – innováció, integráció, indikáció. Acta Sociologica – szociológiai szemle, 3. évf. 1. sz.
http://szociologia.btk.pte.hu/sites/default/files/Acta_Sociologia/3/16_-kispeter_zoltan_-_civil_szervezetek_az_ormansagban_-_innovacio_integracio_indikacio.pdf

Kiss Z. Géza: Ormánsági tűzkárjelentések a néptudomány kutatás szolgálatában (Drávacsehi, 1814.) https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1990/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=190&layout=s

Knézy Judit: Németek és magyarok a Dráva mentén. In:
Somogyi Múzeumok Közleményei 14. (2000)
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_SOMO_Smk_14/?query=sv%C3%A1b&pg=419&layout=s

Knézy Judit: Újítások a falusi közösségek táplálkozási kultúrájában Magyarországon (1920–1970). Somogyi Múzeumok Közleményei 17: 55–68 (2006) http://smmi.hu/publikaciok/2006/tarstud/04%20KNEZY.pdf

Kodolányi János: A hazugság öl.
https://mek.oszk.hu/06000/06023/html/

ifj. Kodolányi János: A diósviszlói halottíró asszonyok

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1956/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=150&layout=s

Koloh Gábor (2018): A születésszabályozás mint társadalomtörténeti probléma. Születésszabályozás a Dél-Dunántúlon (1790-1941). Doktori disszertáció ELTE, Budapest
https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/40463/1_10_T%C3%A9zisf%C3%BCzet_HU.pdf?sequence=2&amp%3BisAllowed=y

Koloh Gábor: Az ormánsági “egyke” és toposza. Az Ormánság népesedése 1895 és 1941 között. Demográfia, 2013. 56. évf. 2-3. szám. 195–213.

http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwi02YGi2NnjAhXpkosKHePdDCcQFjADegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.demografia.hu%2Fkiadvanyokonline%2Findex.php%2Fdemografia%2Farticle%2Fdownload%2F364%2F608&usg=AOvVaw2nI6LSoziL6Z2aAb7pwLi1

Kovács Teréz (2005): A sellyei (siklósi-) KSH-térség rövid leírása. In. Baranyi Béla (szerk.): Roma szegregációs folyamatok a csereháti és dél-baranyai kistérségekben. Gondolat – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest, 29-52.
https://docplayer.hu/15379992-A-sellyei-siklosi-ksh-terseg-rovid-leirasa.html

Kőhegyi, Mihály: Ormánsági jobbágysérelmek. Hirics, Piskó és Kisszentmárton kérései az 1848-as országgyűléshez

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1966/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=196&layout=s

Mándoki Lázsló: Baranyai székek

MUNKÁCSY (Dániel): Bőköz (Baranyában). Táj- és népismertetés. Regélő. Pesti Divatlap.1842/62. 567–570.

MUNKÁCSY (Dániel): Bőköz (Baranyában). Táj- és népismertetés. Regélő. Pesti Divatlap. 1842/63. 583-584.

Műemléki mustra 2016 – 2. rész
Baranya büszkeségeink: Ormánsági festett kazettás református templomok felújítása és restaurálása
https://tervlap.hu/cikk-nezet/muemleki-mustra-2016-2-resz

Németh Ildikó
Kémes társadalma és fejlődési lehetőségei a helyi tisztségviselők nézőpontjából. 
http://szociologia.btk.pte.hu/sites/default/files/Acta_Sociologia/07_Nemeth_Ildiko.pdf

Ős-Dráva Program

http://odlk.hu/os-dravaprogram/

P. Vas János: Ormánság (Ormányság)
(in: P. Vas János: Magyar népcsoportok, néprajzi tájak. Planétás Kiadó – Magyar Táncművészeti Főiskola, Budapest, 2008.)
http://tudasbazis.tanchaz.hu/index.php/nyugati-terulet/dunantul/ormansag

PALÁDI-KOVÁCS ATTILA: Kistáj, járás, kistérség – egy etnográfus szemével https://epa.oszk.hu/02200/02251/00044/pdf/EPA02251_Ter_es_tarsadalom3796.pdf

Pócs Éva: Magyar ráolvasások. I. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA NÉPRAJZI KUTATÓCSOPORT, BUDAPEST 1985. https://library.hungaricana.hu/hu/view/MTAKonyvtarKiadvanyai_EKK_36_01/?pg=0&layout=s

Pollermann Dominika: Hidrológiai és hidrogeológiai helyzetfelmérés az Ormánságban. Keszthely, 2014.
http://real.mtak.hu/9817/1/Pollermann%20Dominika-Hidrol%C3%B3giai%20%C3%A9s%20hidrogeol%C3%B3giai%20helyzetfelm%C3%A9r%C3%A9s%20az%20Orm%C3%A1ns%C3%A1gban.%20Diplomadolgozat.pdf

Pulszter Zsuzsanna (2015): „Hátrányból előnyt” Markóc önkormányzati stratégiájának társadalomnéprajzi elemzése. Tabula Online https://www.academia.edu/12614322/_H%C3%A1tr%C3%A1nyb%C3%B3l_el%C5%91nyt_-_Mark%C3%B3c_%C3%B6nkorm%C3%A1nyzati_strat%C3%A9gi%C3%A1j%C3%A1nak_t%C3%A1rsadalomn%C3%A9prajzi_elemz%C3%A9se

Ragadics Tamás: Ormánsági értékek – a kistelepülési társadalmak konfliktusainak tükrében. Acta Sociologica: Pécsi Szociológiai Szemle, III. évf. (2010) 1. szám. 174-183.
http://szociologia.btk.pte.hu/sites/default/files/Acta_Sociologia/3/15_-ragadics_tamas_-_ormansagi_ertekek_-_a_kistelepulesi_tarsadalmak_konflikzusainak_tukreben.pdf

Ragadics Tamás (2015): Helyi társadalom, lokális közösségek az ormánsági kistelepüléseken.
Doktori disszertáció. PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Politikatudományi
Doktori Program, Pécs.
https://idi.btk.pte.hu/dokumentumok/disszertaciok/ragadicstamasphd.pdf

Ragadics Tamás: Egyházak a végeken. Szociális szerepvállalás és közösségépítés az Ormánságban. http://real-j.mtak.hu/11486/4/KEK201604.pdf

http://www.kulturaeskozosseg.hu/pdf/2016/4/05.pdf

Ragadics Tamás: Hagyományos közösségek az ormánsági kistelepüléseken. http://szociologia.btk.pte.hu/sites/default/files/Acta_Sociologia/04_Ragadics_Tamas.pdf

Sáfrány, Zsuzsanna: Baranyai tükrösök

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1974/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=200&layout=s

SZEIFER CSABA – TEMESI CSABA Kulturális falukutató program. https://epa.oszk.hu/02700/02750/00011/pdf/EPA02750_tudasmenedzsment_2005_01_061-074.pdf

Tüskés Tibor Az Ormánság panasza Moldova György: Ha az Isten hátranézne
https://epa.oszk.hu/00300/00381/00137/tuskes.htm

Váradi Monika Mária (2008): Kistelepülések lépéskényszerben. Új Mandátum Kiadó, Budapest

Váradi Monika Mária (2016): Értékteremtő közfoglalkoztatás vidéki terekben. Esély 2016/1 30–56
http://www.regscience.hu:8080/xmlui/handle/11155/1174

Zentai, János: Két adat Ormánság népének régi életéből. Almabor és almaecet készítés – Külü

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1968/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=191&layout=s

Zentai János: Cúni szőlőmetszőkések

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1962/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=368&layout=s

Zentai, János: Adatok Ormánság néprajzi  határának megállapításához I.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1966/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=132&layout=s

Zentai, János: Adatok Ormánság néprajzi  határának megállapításához II.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1966/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=132&layout=s

Zentai, János: EGY LETŰNT ÉLETFORMA UTOLSÓ KÉPVISELŐJE

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1965/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=206&layout=s

Zentai János (1971): Az Ormánság nyugati határa és belső tagolódása. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve. 199–206. Pécs.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1971/?query=b%C5%91k%C3%B6z&pg=208&layout=s

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1971/?pg=202&layout=s

Néprajztudomány / †Zentai, János: Baranya magyar főkötői.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1969_1970/?query=b%C5%91k%C3%B6z&pg=243&layout=s

Zentai János: Baranya megye magyar néprajzi csoportjai.
http://tajesember.hu/wp-content/uploads/2013/03/Baranya_n%C3%A9prajzi_Csoportjai_Zentai_J_Ethnographia_1978.pdf

Zentai, János: Hevesi dinnyések Ormánságban

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1964/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=205&layout=s

Zentai János: A születés, a házasság és a halál népszokásai Rádfalván

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1985_1986/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=326&layout=s

Zentai, Tünde: Ormánsági rokkaszögek

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1965/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=206&layout=s

Zentai, Tünde: A kísértet és a visszajáró halott epikus megjelenítése Ormánságban

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1969_1970/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=302&layout=s

Zentai, Tünde: A természetfeletti lények átváltozásának kérdése az ormánsági néphit összefüggésében

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1971/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=210&layout=s

Zentai, Tünde: Az ormánsági „szépasszony” helye a magyar néphitben

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1972_1973/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=236&layout=s

Zentai Tünde: A dél-dunántúli parasztházak tetőszerkezete

https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1989/?query=orm%C3%A1ns%C3%A1g&pg=220&layout=s

Sárosi Bálint: Kié a cigányzene? – Elhangzott 2011. május 5-én, az MTA Felolvasótermében az MTA I. osztályának Liszt Ferenc-emlékülésén, a zeneszerző születésének 200. évfordulójára emlékező Liszt-évben

Horvát nemzetiség kultúrája

A magyarországi délszlávok néprajza : Tanulmányok = Etnografija juznih slavena u Maďarskoj : Studije = Etnografija juznih slovena u Maďarskoj = Etnografija juznih slovanov na Madzarskem / urednici Iván M. Balassa, Marko Dekić ; [Ortutay Gyula … et al.] ; [kiadja a Magyar Néprajzi Társaság és a Magyarországi Délszlávok Demokratikus Szövetsége] ; 1975. – 159 p. : ill. ; 25 cm. – (A magyarországi nemzetiségek néprajza) http://adattar.vmmi.org/cikkek/12042/hid_1980_06_18_jung.pdf

A magyarországi délszlávok néprajza 2
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/10822/1/tiszataj_1979_012_086-087.pdf

A MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK IRODALMA 1945-TŐL NAPJAINKIG
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/horvatok/magyarorszagi_horvatok/pages/003_irodalom.htm

Barić Ernest (2006): Rode, a jezik?! Radovi iz jezikoslovne kroatistike.
Pečuh: Znanstveni zavod Hrvata u Mađarskoj / Magyarországi Horvátok
Tudományos Intézete.

https://hrcak.srce.hr/9502

(horvát nyelvű recenzió)

Barics Ernő (2011): A horvát etnikai csoportok magyarországi letelepedésének vizsgálata (anya)nyelvi metszetben a földrajzi nevek tükrében.
Hungarológiai évkönyv, 12. (2011) 1. sz. 57-64. p. http://epa.oszk.hu/02200/02287/00012/pdf/Hungarologiai_Evkonyv_12_057-064.pdf

Barics Ernő
A MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK NYELVE

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/horvatok/magyarorszagi_horvatok/pages/004_nyelve.htm

Bene Sándor, Hausner Gábor (szerk.): A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában. – Budapest : Zrínyi, cop. 2007. – 391 p. : ill., részben színes, részben térk. ; 25 cm. – (Hősgaléria) https://www.academia.edu/4916938/Mind_magyar_mind_horv%C3%A1t._A_Zr%C3%ADnyiek_a_magyar_%C3%A9s_a_horv%C3%A1t_hist%C3%B3ri%C3%A1ban_Both_Hungarian_and_Croatian_The_Zr%C3%ADnyis_in_Hungarian_and_Croatian_history_K%C3%B6nyvismertet%C3%A9s_Book_review_

Bindorffer Györgyi (szerk.) (2007): Változatok a kettős identitásra. Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, szlovének körében.
Budapest: Gondolat Kiadói Kör – MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató IntézET
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/357.pdf

Blazsetin István
A MAGYARORSZÁGI HORVÁTOK IRODALMA 1945-TŐL NAPJAINKIG

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/horvatok/magyarorszagi_horvatok/pages/003_irodalom.htm

Bockovac Tímea: A magyarországi horvátok jelenkori nyelvi állapota és anyanyelvük megőrzésének kilátásai a nyelvi jogok tükrében. http://nydi.btk.pte.hu/sites/nydi.btk.pte.hu/files/pdf/BockovacTimea_2018_PhDertekezes.pdf

Bockovac Tímea (2017): Aktualni zadaci jezične politike Hrvata u Mađarskoj.
In: Pozsgai István (szerk.): Studia Slavica Savariensia 1-2.
XI. Nemzetközi Szlavisztikai Napok. 72-78. p.
Szombathely: Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó
http://real.mtak.hu/47132/1/SSS_2016.1_2.010_Bockovac_u.pdf

Denković Andrea: Magyar-horvát kétnyelvűség a közoktatásban PhD értekezés
doktori.btk.elte.hu/lingv/denkovicandrea/diss.pdf
http://doktori.btk.elte.hu/lingv/denkovicandrea/diss.pdf

Fehér István: Az utolsó percben : Magyarország nemzetiségei, 1945-1990. – [Budapest] : Kossuth, 1993. – 344 p. ; 20 cm, Összefoglalás angol, német, szlovén, román, horvát és szlovák nyelven https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/az_utolso_percben/

Ferkov Jakab (2014): A baranyai horvátok közművelődés-története
a dualizmus korában (1867 – 1918). PhD értekezés
In: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=13158

Frankovics György
A HALÁLON ÁT AZ ÉLETBE – Dráva menti horvát húsvéti rítusénekek, misztériumok, mítoszok

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/horvatok/magyarorszagi_horvatok/pages/005_halalon.htm

Frankovics György
ÚJÉVI HORVÁT KOLEDÁK, MAGYAR REGÖS ÉNEKEK

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/horvatok/magyarorszagi_horvatok/pages/010_ujevi.htm

Frankovics György
SZENT GYÖRGY-NAP

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/horvatok/magyarorszagi_horvatok/pages/019_szent.htm

Frankovics György: A BARANYAI HORVÁTOK ÜNNEPI KALENDÁRIUMA (I.)
http://nemzetisegek.hu/dokumentumok/frankovicskujevfuzes.pdf

Frankovics György: A váltott gyermek – rövid írás és köszöntés Frankovics György 60 születésnapja alkalmából
http://nemzetisegek.hu/repertorium/2005/05/Bar03.pdf

Frankovics György – A néhány nap alatt felnövő “isteni kisded” Miklós – Szent Miklós
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00003/pdf/bar03c.pdf

Frankovics György – Horvát farsangolók
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00010/pdf/Bar03.pdf

Frankovics György – Kisebbségi jelenkutatás Baranyában
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00023/pdf/Bar13.pdf

Frankovics György – Gyógyító-, betegségtõl védõ szentek a hazai horvátoknál
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00028/pdf/belivek_26-27.pdf

FrankovicsGyörgy – Kutyafejûek – magyar, délszláv és egyéb párhuzamok
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00030/pdf/belivek_14-17.pdf

Frankovics György – Karácsonyi kalács és kenyér a magyarországi horvátoknál
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00039/pdf/baratsag_EPA01259_belivek_31-35.pdf

Frankovics György – Mennyország kertjében szép virágot szedek… Az ég és mennyország, az ég és a föld összeérésének képzetei a szláv néphagyományban
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00046/pdf/baratsag_EPA01259_belivek_33-36.pdf

Frankovics György – Női vámpirisztikus (gyermekágyas- és nyomó) démonok a horvátok és a szerbek néphitében – a mora/mura/nora és más lények
http://epa.oszk.hu/01600/01613/00008/pdf/zm_08_1997_191-200.pdf

Frankovics György – Uringyék, sorsasszonyok, sudenicak, valamint a sorskönyv – cigány, magyar és déli szláv párhuzamok / Frankovics György. – (Tanulmányok a kultúr- és szellemtörténet köréből). – In: Cigánysors : a cigányság történeti múltja és jelene II : a 2006, 2007 és 2008 szeptemberében Pécsett, a Rácz Aladár Cigány Közösségi Házban megtartott Cigányság történeti múltja és jelene, különös tekinettel a dél-dunántúli régióra című konferenciák válogatott előadásai / [fel. szerk. Márfi Attila] ; [szerk. Kosztics István] ; [az Emberháza Alapítvány, az Erdős Kamill Cigánygimnázium …, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület és a Magyar Történelmi Társulat kiadványa]. – Pécs : Cigány Kultúrális és Közművelődési Egyesület, 2009, p. 269-289

Begovácz Rózsa – Adja az isten, hogy szaporodjatok – Szokások és hiedelmek a Dráva-menti horvátoknál
http://nemzetisegek.hu/repertorium/1994/09/013.pdf

Begovácz Rózsa – Rubina, krila, obojak, aljinka – interetnikus hatások a baranyai horvátok viseletében
http://nemzetisegek.hu/repertorium/1996/01/06.pdf

Begovácz Rózsa – „Az örök világosság fényeskedjék neki…” A végtisztesség megadásának alakulása a Dráva menti horvátoknál (Dél-Magyarország) A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 41-42 (1996-97) 149-157 Pécs, 1998.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1996_1997/?pg=150&layout=s

Begovácz Rózsa – HÁZASSÁGKÖTÉS ÉS SZOKÁSKÖRE A DRÁVA MENTI HORVÁTOKNÁL MŰVELTSÉGÉBEN In: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 28 (1983) (Pécs, 1984)
https://library.hungaricana.hu/hu/view/MEGY_BARA_JPM_evkonyv_1983/?pg=224&layout=s

NEMZETISÉGEK BARANYÁBAN – Válogatás a Baranya megyei nemzetiségekkel foglalkozó sajtóközleményekből, cikkekből, könyvekből 2011. https://regi.csgyk.hu/wp-content/uploads/2014/10/nemzetisegek_baranyaban_2011.pdf

Gustawson, Sven (2001): A kisebbségi szláv nyelvek szociolingvisztikai tipológiája.
Kisebbségkutatás. 10. évfolyam 1.szám
In: http://epa.oszk.hu/00400/00462/00009/25.htm

Gyurok János (1998): A magyarországi horvátok 1910-1990.
Pécs: Gálos Nyomdász, Kiadói és Kereskedelmi Kft.
http://epa.oszk.hu/00000/00036/00034/pdf/18.pdf

Lőkös István: A horvát irodalom története. Budapest : Nemzeti Tankvk. Pontus Könyvesboltja, 1996. – 351 p., [3] t. : ill.
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/167484/t_dekdb_172459.pdf?sequence=2&isAllowed=y

Rácz Erika: A horvát nemzetiségi nyelv használatának, alkalmazásának alakulása; a magyarosítás és magyarosodás útja a Mura mentén, Kisebbségkutatés, 2004/4. szám
http://epa.oszk.hu/00400/00462/00024/pdf/03tan03.pdf

Szigeti Andor: Népi konyha : velünk élő nemzeti és etnikai kisebbségek ételei : szlovák, szlovén, horvát, szerb, ruszin, ukrán, lengyel, cigány . – Budapest : Mezőgazda, cop. 2007. – 240 p. ; 25 cm. – (Hagyomány és vidék sorozat)
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/nepi_konyha/pages/000_konyveszeti_adatok.htm

Tolnai Mirjana (2007): Asszimiláció, nyelvhasználat, identitás – a kettős identitás összehasonlító vizsgálata a magyarországi német, horvát, szerb, szlovák és szlovén kisebbség körében: szinkron és diakron dimenzióban.
OTKA, 2006. http://real.mtak.hu/194/1/37400_ZJ1.pdf

Cigány, roma nemzetiség kultúrája

Andl Helga (szerk.): Körkép II. A Wlislocki Henrik Szakkollégium hallgatóinak írásai. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs, 2018
https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged_1.pdf

Bódi Alexandra: Az identitás, a hagyományőrzés és a hagyományozódási folyamat viszonya a tánc vonatkozásában a cigányoknál. (szakdolgozat) Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest, 2014. http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/01/B%C3%B3di-Alexandra-BA-szakdolgozat.pdf
Bódi Zsuzsanna A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG KULTÚRÁJA
http://docplayer.hu/111297259-A-magyarorszagi-ciganysag-kulturaja.html

Ambrus László: Babirosok, picigusok: a beás cigányok belső osztályrendszere.
http://nyelvisztan.blog.hu/2011/03/31/babirosok_picigusok_a_beas_ciganyok_belso_osztalyrendszere

Az autentikus cigány táncAz autentikus cigány tánc
http://romatanc.hu/autentikus-ciganytanc/

Bakó Boglárka 2006. „Cigány módra – magyar módra. Együttélési viszonyok egy mikroközösség sztereotípiatörténetein át”. In Bakó-Papp-Szarka 2006, 36-64. o.
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/archive/333.pdf

Balatonyi Judit (2015): „Kis helyek – nagy (roma) témák”: Romakutatások és hazai kulturális antropológia (Cserti Csapó Tibor (szerk.) (2015): Alapirodalmak a hazai cigány, roma népességre vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs.
http://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/kotet_egyben.pdf

Balogh Zoltán, Fábiánné Andrónyi Katalin: romologiai ismeretek. PPKE BTK
https://btk.ppke.hu/uploads/articles/288257/file/romologia.pdf

Bárdi Nándor – Tóth Ágnes (szerk.) 2013, Önazonosság és tagoltság. Elemzések a kulturális megosztottságról. Budapest, Argumentum
https://www.academia.edu/8368438/%C3%96nazonoss%C3%A1g_%C3%A9s_tagolts%C3%A1g._Elemz%C3%A9sek_a_kultur%C3%A1lis_megosztotts%C3%A1gr%C3%B3l._Szerk._B%C3%A1rdi_N%C3%A1ndor_T%C3%B3th_%C3%81gnes_Argumentum_Budapest_2013_355

Bartha Csilla (szerk.) 2007. Cigány nyelvek és közösségek a Kárpát-medencében. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.
http://www.c3.hu/~magyarnyelv/09-4/bodo_094.pdf

https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/intezetikiadvanyok/cigany_nyelvek_es_kozossegek_a_karpat_medenceben.pdf

Bartl Ágnes: Keresztény egyházak és felekezetek hatása a cigányság integrációjára. In Bárdi Nándor – Tóth Ágnes (szerk.) 2013, Önazonosság és tagoltság. Elemzések a kulturális megosztottságról. Budapest, Argumentum , 173-190. ol
http://real.mtak.hu/10001/1/9_nemnyilv.pdf

Beck Zoltán (2018): A nevelés színterei a kortárs cigány, roma képzőművészetben. In: Endrődy-Nagy Orsolya – Fehérvári Anikó (szerk.): Innováció, kutatás, pedagógusok. Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (HERA), Budapest. 438-447.
http://hera.org.hu/wp-content/uploads/2014/02/HERA_Evkonyvek_V.pdf

Beck Zoltán: A cigány népmeséről – Az orális hagyomány műfajairól. arkadia.pte.hu; http://arkadiafolyoirat.hu/images/000_irodalom/IRO006_TAN_beck_cigany.pdf

Beck Zoltán: A cigány, roma irodalom és képzőművészet alapjai. In: Orsós Anna (szerk.): A romológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, 2015. http://mek.oszk.hu/14700/14735/14735.pdf

Bíró Boglárka (2006): Bevezetés a cigányság néprajzába (Forray R. Katalin (szerk.) (2006): Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz. HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0134 /1.0 Bölcsész Konzorcium, PTE, Budapest.
http://mek.niif.hu/04800/04867/04867.pdf

Bódi Alexandra: Az identitás, a hagyományőrzés és a hagyományozódási folyamat viszonya a tánc vonatkozásában a cigányoknál. (szakdolgozat) Budapest Kortárstánc Főiskola, Budapest, 2014. http://tanc.org.hu/wp/wp-content/uploads/2015/01/B%C3%B3di-Alexandra-BA-szakdolgozat.pdf

Cigánytánc. Magyar néprajzi lexikon
http://mek.niif.hu/02100/02115/html/1-1129.html

Cserti Csapó Tibor (2015): Roma gyűjtemények Magyarországon. Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok. 34. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs

https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies?language=en

Cserti Csapó Tibor: A cigány csoportok helyzete a modern társadalomban – Szociológiai megközelítések és azok problematikája. In: Orsós Anna (szerk.): A romológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs
http://mek.oszk.hu/14700/14735/14735.pdf

Cserti Csapó Tibor: A roma/cigány kultúra muzeális, tárgyi gyűjteményei Magyarországon.http://epa.oszk.hu/02400/02473/00004/pdf/EPA02473_romologia_2014_06-07_008-042.pdf

Dupcsik Csaba (2005): A magyarországi cigányvizsgálatok cigányképe. In: Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. (szerk. Kántor Zoltán, Majtényi Balázs), Budapest, Rejtjel, 2005. – p 479-499.
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/romaszovegtar/A_magyarorszagi_ciganyvizsgalatok_ciganykepe.pdf 

Dupcsik Csaba (2005): Cigány-képek – A magyarországi cigányvizsgálatokról. In: Neményi Mária , Szalai Júlia (szerk.): Kisebbségek kisebbsége: a magyarországi cigányok emberi és politikai jogai. Új Mandátum Kiadó, 2005
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/kisebbsegek_kisebbsege/pages/kk_08_dupcsik.htm

Erostyák Zoltán: E choxalyi. A cigány boszorkány, mint interkulturális szereplő.
https://www.academia.edu/35200893/E_choxalyi._A_cig%C3%A1ny_boszork%C3%A1ny_mint_interkultur%C3%A1lis_szerepl%C5%91

Fehérvári Anikó, Varga Aranka (szerk.): Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs, 2018
https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged.pdf

Felföldi László (1988). A magyarországi cigányság tánckultúrájának kutatásáról. Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből. IV. Budapest, MTA Nyelvtudományi Intézete. 71-79.) http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/valtozo_vilag_sorozat/a_magyarorszagi_romak/pages/003_kultura.htm

Felföldi László: A magyarországi cigányság tánckultúrájának kutatása. Bódi Zsuzsanna (szerk.): Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a 18 – 19. században. Cigány Néprajzi Tanulmányok 1. Studies In Roma (Gypsy) Ethnography 1., Magyar Néprajzi Társaság, 1993
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_2001/pages/010_a_magyarorszagi_ciganysag.htm

Forray R. Katalin, Galántai László, Trendl Fanni (szerk.): Cigány diákok a felsőoktatásban. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs, 2015
https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/0000_cigany_diakok_beliv_full.pdf

Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 1. Nagy Pál: Cigányperek Magyarországon – I. rész, korai perek (1506/1534 – 1715) https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies

Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 2. Cserti Csapó Tibor: A nemzetközi és hazai kisebbségvédelemről

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gipsystudies02_beliv1.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 3. Forray R. Katalin: A kisebbségi oktatáspolitikáról

https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 4. A pályakezdő cigány / roma fiatalok munkaerőpiaci esélyei

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gs_4.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 5. Romológia a felsőoktatásban és a kutatásban – Konferenciakötet

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gipsystudies5_beliv1.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 6. Cigány Nyelvek Nemzetközi Szemináriuma – Konferenciakötet https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gipsystudies6_beliv1.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 7. Apró Antal Zoltán: Szegregáció – Munkaerőpiac – Foglalkoztatási esélyegyenlőség https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gs7_kotet.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 8. Forray R. Katalin – Mohácsi Erzsébet (szerk.): Esélyek és korlátok– A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón. https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gipsystudies08_beliv1.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 9. Nagy Pál: Cigányperek Magyarországon – II. rész, 1715 – 1758. https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/pte_gipsystudies_09_beliv.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 10. Friss kutatások a romológia körében – Konferenciakötet

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gipsystudies10_beliv1.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 11. Máté Mihály: Tematikus bibliográfiák 1. – Cigány tanulók oktatása-nevelése https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 12. Beck Zoltán: A lehetséges cigány irodalom

https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 13. Forray R. Katalin: Életutak – iskolai pályák – Interjúk cigány, roma fiatalokkal

https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 14. Labodáné Lakatos Szilvia (szerk.): Klasszikusok lovári nyelven – szöveggyűjtemény

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gs14_konyv_nyomda.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 15. Nagy Pál: „Fáraó népe” – A magyarországi cigányok korai története (14-17. század) https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gs15_kotet.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 16. Arató Ferenc – Varga Aranka: A kooperatív hálózat működése

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gs16_-_kotet.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 17. Máté Mihály: Tematikus bibliográfiák 2. – Cigány foglalkozások, cigány mesterségek https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gs17_kotet.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 18. Arató Ferenc – Varga Aranka: Együtt tanulók kézikönyveEgyütt tanulók kézikönyve – Bevezetés a kooperatív tanulásszervezés rejtelmeibe

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/koopkotet_nyomda_tordelt.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 19. Forray R. Katalin: Muzsikusnak lenni  https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/pte_gipsystudies_19_beliv1.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 20. A pályakezdő cigány / roma fiatalok munkaerőpiaci esélyei …(1999-2006)

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gipsystudies20_beliv1.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 21. Forray R. Katalin (szerk.): Society and Lifestyles – Társadalom és életstílusok. – Magyarországi cigány/roma közösségek I. https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 22. Tízéves a romológia – Konferenciakötet

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/pte_gipsystudies_22_beliv_screen1.pdf

Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 23. Society and Lifestyles – Hungarian Roma and Gypsy Communities 

https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies

Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 24. Varga Aranka (szerk.): Esélyegyenlőség a felsőoktatásban I. – Tanulmánykötet https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 25. Varga Aranka (szerk.): Esélyegyenlőség a felsőoktatásban II. – Tanulmánykötet https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 26. Varga Aranka (szerk.): Esélyegyenlőség a felsőoktatásban III. – Tanulmánykötet https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies

Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 27. „FONTOS PONT a Hegyhát ifjúsági életében!”– Projektkötet https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/kotet_nyomdakesz.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 28. Romológia „akkor és most”– Konferenciakötet https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gypsy_studies_28_beliv.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 29. Education and Research of Roma int he Countries of Central and Eastern Europe– Tanulmánykötet https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/angol_nyelvu_kotet_egyben.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 30. Romológia „akkor és most – II.” – Konferenciakötet https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/akonferenciakotet_kesz.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 31. LEGYEN AZ ESÉLY EGYENLŐ – esélyteremtés a Sásdi kistérségben! – Projektkötet

https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 32. „ABLAK A VILÁGRA” – tanulmánykötet

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/ablak_a_vilagranyomda2oldalpar.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 33. III. Romológus konferencia – konferenciakötet https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/romologia_3_konferenciakotet.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 34. Cserti Csapó Tibor: Roma gyűjtemények Magyarországon

https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 35. HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK – IV. Romológus konferencia https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/romologia_4_konferenciakotet.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 36. Alapirodalmak a hazai cigány/roma népességre vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/kotet_egyben.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 37. Óhidy Andrea: A halmozottan hátrányos helyzetből a diplomáig  https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/kotet_2016_08_13_vege.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 38. HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK – V. Romológus konferencia https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/pte_gipsystudies_38_beliv_fekete_nyomdai.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 39. HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK – VI. Romológus konferencia https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/cserti_rosenberg_romologus_vegleges_tukormargo.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 40. HORIZONTOK ÉS DIALÓGUSOK – VI. Romológus konferencia https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gs40_kotet_munka_tanulmanyok_7.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 41. Natascha Hofmann: Bildungswege und gesellschaftliche Teilhabe junger Roma in Deutschland https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gs41_2.pdf
Gypsy Studies – Cigány tanulmányok 42. Romina Meinig: Zwischen Antiziganismus und Resilienz

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gs42_2_vege.pdf

Havas Gábor (1997): A Baranya megyei teknővájó cigányok. 
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_1997/pages/009_a_baranya_megyei_teknovajo_ciganyok.htm

Havas Gábor 1999: A kistelepülések és a romák. in: A cigányok Magyarországon. Magyarország az ezredfordulón – Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. MTA Budapest, pp. 163-204.
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_ciganyok_magyarorszagon/pages/008_A_kistelepulesek_es_a_romak.htm

Havas Gábor 1999: Cigányok a szociológiai kutatások tükrében. in: A cigányok Magyarországon. Magyarország az ezredfordulón – Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. MTA Budapest, pp. 21-44.
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_ciganyok_magyarorszagon/pages/003_Ciganyok_a_szociologiai_kutatasok.htm

Havas Gábor: A cigány közösségek történeti típusairól. In: Vajda Imre (szerk.): Periférián. Roma szociológiai tanulmányok. Nyíregyháza, Ariadne Kulturális Alapítvány, 1997. 90-108.
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/periferian_roma_szociologiai_tanulmanyok/pages/006_A_cigany_kozossegek_torteneti.htm

Havas Gábor: Foglalkozásváltási stratégiák különböző cigány közösségekben
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/tanulmanyok_a_ciganysag_helyzete/pages/007_foglalkozasvaltasi_strategiak.htm

Huszár Ágnes (2015): A nyelvi szocializáció és az iskola. In: Varga Aranka (szerk.): A nevelésszociológia alapjai. PTE BTK Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs. http://mek.oszk.hu/14500/14566/14566.pdf

Junghaus Tímea (2009): Divatba jöttünk – Eredmények és gondok a roma képzőművészetben. FROKK – Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ. 2009. október 07 http://www.frokk.hu/hirarchivum/12-divatbajottunk

Kállai Ernő (2010): A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosának jelentése a kisebbségi kulturális jogok érvényesülésének vizsgálatáról. http://www.kisebbsegiombudsman.hu/data/files/165788766.pdf

Kállai Ernő (2014): Romológiai kutatások az MTA Kisebbségkutató Intézetében. Romológia, 6. szám, 2014 ősz, PTE BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs
http://www.kallaierno.hu/data/files/romologiai_kutatasok_az_mta_kisebbsegkutato_intezeteben_C8rX9+.pdf

Kállai Ernő (2015): Cigány csoportok Európában és magyarországon. In: Orsós Anna (szerk.): A romológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs

http://mek.oszk.hu/14700/14735/14735.pdf

Kállai Ernő: A cigányok és a zene. A cigányzene és a zenész cigány fogalmának változása az elmúlt évszázadokban
http://www.belvedere-meridionale.hu/wp-content/uploads/2018/03/07_K%C3%A1llai_2018_03.pdf

Kemény István – Janky Béla – Lengyel Gabriella (2004): A magyarországi cigányság 1971-2003. MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_542_02_A_magyarorszagi_ciganysag/ch01.html

Kerékgyártó István
A magyarországi cigány képzőművészet
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_1994/pages/014_kerekgyarto_istvan.htm

Kovalcsik Katalin: A beás cigányok népzenei hagyományai.

Bódi Zsuzsanna (szerk.): Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a 18 – 19. században. Cigány Néprajzi Tanulmányok 1. Studies In Roma (Gypsy) Ethnography 1., Magyar Néprajzi Társaság, 1993

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_1993/pages/024_kovalcsik_katalin.htm

Kovalcsik Katalin: A folklórzenészek, a hagyományőrzők és az „elektromos cigányok”. Cigány Néprajzi Tanulmányok 10. Studies In Roma (Gypsy) Ethnography 10.
Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában. Gypsy Ethnographical Researches in Central and Eastern Europe. Szerkesztette / Edited by Bódi Zsuzsanna
Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2001.
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_2001/pages/012_a_folklorzeneszek_a_hagyomanyorzo.htm

Lajtai Mátyás: Kisérlet a roma civil szféra méretének, térbeli elhelyezkedésének és három forrás példáján bemutatott forrásmegszerző képességének vizsgálatára. In Bárdi Nándor – Tóth Ágnes (szerk.) 2013, Önazonosság és tagoltság. Elemzések a kulturális megosztottságról. Budapest, Argumentum, 89-130. o.
http://real.mtak.hu/10001/1/9_nemnyilv.pdf

Lakatos Szilvia (2015): A romani nyelv. (Orsós Anna (szerk.) (2015): A romológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs.
http://mek.oszk.hu/14700/14735/html/index.html

Lakatos Szilvia A romani nyelv közösségi használatának és közoktatási helyzetének vizsgálata Magyarországon. https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/14725/lakatos-szilvia-phd-2012.pdf?sequence=1&isAllowed=y

LIGETI GYÖRGY, VARGA ILONA: A cigányok zenei világa. KÖRTÁNC FÜZETEK –
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK.
Körtánc Egyesület, Budapest 1998
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/altalanos/kortanc_sorozat/magyarorszagi_ciganyok/pages/000_konyveszeti_adatok.htm

Martyin Emília (2012): Fél évszázados cigány hangfelvételek az Erkel Ferenc Múzeumban. Békés megye hírek, http://www.bekesmegye.com/bekes-megye-hirek/fel-evszazados-cigany-hangfelvetelek-az-erkel-ferenc-muzeumban

Máté Mihály: Cigány foglalkozások, cigány mesterségek. Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Pécs, 2006.
https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gs17_kotet.pdf

Nagy Pál: Cigány csoportok és együttélési modellek változásai a Kárpát–medencében a 15–20. században. In: Romák a történelemtanításban. Történelemtanárok 17. országos konferenciája. Budapest, Történelemtanárok Egylete, 2008a. 35-50.
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/romaszovegtar/Cigany_csoportok_es_az_egyuttelesi_modellek.pdf

Nagy Pál: Cigányok évszázadai. Az örök vándorlás és az „ősi” mesterségek – avagy miért nem nomádok a cigányok?
https://tenyleg.com/index.php?action=recordView&type=places&category_id=3339&id=1309401

Nagy Pál: Cigány boszorkányok NAPI TÖRTÉNELMI FORRÁS 2017-11-03 

https://ntf.hu/index.php/2017/11/03/cigany-boszorkanyok/

NÉMETH KORNÉL: Napjaink cigány mágiája
http://epa.oszk.hu/02700/02750/00023/pdf/EPA02750_tudasmenedzsment_2009_02_129-133.pdf

Magyar néprajzi lexikon. Cigány tánc
http://mek.niif.hu/02100/02115/html/1-1129.html

Orsós Anna (2015): A romológia alapjai. (Orsós Anna (szerk.) (2015): A romológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs.
http://mek.oszk.hu/14700/14735/html/index.html

Orsós Anna: „Amíg az ügy el nem fogy…” Válogatott szociolingvisztikai írások. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs, 2015. https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/00_amigazugy_beliv_full.pdf

Orsós Anna (szerk.): Fókuszban az Akácliget. Egy elfeledett cigánytelep története. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs, 2018
https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged_5.pdf

Orsós Anna: cigány/roma nemzetiségi oktatás. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs, 2015
https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/cigany_roma_nemz_okt_bel_full.pdf

Orsós Anna – Varga Aranka: A beás nyelv állapota. Iskolakultúra, 2001. 12. sz.

http://real.mtak.hu/60962/1/EPA00011_iskolakultura_2001_12_058-064.pdf

Orsós Melinda – Pápai Boglárka (2014): Múltkutatás az Ormánságban, Jegyzetek egy kutatás margójára. In: Híves Varga Aranka-Schäffer János (szerk.): Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 32. Ablak a világra. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs, 2014. 63-o.
https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/ablak_a_vilagranyomda2oldalpar.pdf
Orsós Melinda-Pápai Boglárka (2015): Absztrakt – Múltkutatás Gilvánfán. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.): III. Romológus konferencia – konferenciakötet, Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 33., PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, 2015. 249-250.o.
https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/romologia_3_konferenciakotet.pdf

Pápai Boglárka (szerk.): WLISLOCKI HENRIK SZAKKOLLÉGIUM – MÚLT, JELEN, JÖVŐ. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs, 2015
https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/_ntp_kotet_160308_jav.pdf
Réger Zita (2002): Utak a nyelvhez. Akadémiai Kiadó, Budapest. 1990. vagy Soros Alapítvány és MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest
http://www.nytud.hu/utak_a_nyelvhez/utak_reger.pdf

Romológia folyóirat 1. Roma szakkollégiumok

Romológia folyóirat 2–3. A szöveg, ha történik
Romológia folyóirat 4–5. Antirasszizmus
Romológia folyóirat 6–7. Magyarországi roma, cigány gyűjtemények
Romológia folyóirat 8. A megszólaló és a megszólalás (ön)ereje – Cigányok, romák, a reprezentációs térben
Romológia folyóirat 9. Magyarországi roma, cigány nyelvek, nemzetiségi oktatás
Romológia folyóirat 10. Wlislocki Henrik Szakkollégium
Romológia folyóirat 11. Cigány, roma csoportok Európában I.
Romológia folyóirat 12. Cigány, roma csoportok Európában II.
Romológia folyóirat 13. Cigánytelepek felszámolása és újratermelődése I.
Romológia folyóirat 14. Cigánytelepek felszámolása és újratermelődése II.
Romológia folyóirat 15. Roma szakkollégiumok
Romológia folyóirat 16-17. A cigányság egészségügyi helyzete

Rostás-Farkas György: Ősi cigány mesterségek és foglalkozások.
http://www.uccualapitvany.hu/wp-content/uploads/2016/01/%C5%90si-cig%C3%A1ny-mesters%C3%A9gek-%C3%A9s-foglalkoz%C3%A1sok.pdf

Sárvári V. Zsuzsa (1985): Ízelítő a cigány népköltészetből. Kritikai Szemle, http://adattar.vmmi.org/cikkek/13272/hid_1985_10_19.pdf

Schäffer János, Szemenyei Mariann (szerk.): Sikerek és kihívások A pécsi roma szakkollégiumi program összegzése. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs, 2018

https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged_5.pdf

Schirm Anita: A magyar nyelv cigány eredetű jövevényszavai.
http://acta.bibl.u-szeged.hu/1166/1/nyelvtudomany_43_149-163.pdf

Szabóné dr. Kármán Judit: A MAGYARORSZÁGI CIGÁNY/ROMA NÉPESSÉG KULTÚRANTROPOLÓGIAI ÉS ORVOSANTROPOLÓGIAI MEGKÖZELÍTÉSBEN. Debreceni Református Hittudományi Egyetem, DEBRECEN
2018. https://derep-k.drhe.hu/42/1/RomologiaiFuzetek2-nyomda.pdf

Szalai Andrea (2015): A cigány kisebbség nyelvei: szociolingvisztikai aspektusok. (Orsós Anna (szerk.) (2015):A romológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs.
http://mek.oszk.hu/14700/14735/html/index.html

Szalai Andrea 1997: „A »mi« és az »ők« határai,, avagy a beások belülről”. Regio, 8. évf. 1. sz. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00028/pdf/05.pdf

Szalai Andrea 2007. „Egységesség? Változatosság? A cigány kisebbség és a nyelvi sokféleség”. In Bartha 2007, 20-51.
http://www.nytud.mta.hu/oszt/neuro/szalai/szalainyk.pdf

Szalai Andrea: A beások. Az etnikai identitás határai a nyelvhasználat tükrében. Kritika 1997 (12):7-9.
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/tanulmanyok_a_ciganysag_helyzete/pages/023_a_beasok.htm

Szuhay Péter (1994): A Néprajzi Múzeum cigányság történetével foglalkozó kiállításairól. In: Nemzetközi Cigány Néprajzi, Történeti, Nyelvészeti és Kulturális Konferencia. (szerk: Bódi zsuzsa), Mikszáth Kiadó, Salgótarján, 1994. http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_1994/pages/006_szuhay_peter.htm

Szuhay Péter 1997. „Akiket cigányoknak neveznek – akik magukat romának, muzsiknak vagy beásnak mondják”. Magyar Tudomány, 6.sz., 656-674. o.
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/periferian_kerdesek_es_valaszok/pages/009_cigany_kultura.htm

Szuhay Péter 1998. „Egy régi kép”. Beszélő, július-augusztus, 94-100. o.
http://beszelo.c3.hu/cikkek/egy-regi-kep

Szuhay Péter 1999. „Foglalkozási és megélhetési stratégiák a magyarországi cigány körében”. In Glatz Ferenc (szerk.) 1999. A cigányok Magyarországon. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. 139-161. o.
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_ciganyok_magyarorszagon/pages/007_Foglalkozasi_es_megelhetesi.htm

Szuhay Péter 1999. A magyarországi cigányság kultúrája: etnikus kultúra vagy a szegény kultúrája. Budapest, Panoráma.
https://issuu.com/szuhay/docs/a_magyarorszagi_ciganysag_kulturaja

Szuhay Péter (2001): A Néprajzi Múzeum cigány gyűjteménye és kutatásai. In: Cigány Néprajzi Tanulmányok 10. Cigány néprajzi kutatások Közép- és Kelet-Európában. A magyarországi nemzetiségek néprajza. Magyar Néprajzi Társaság, Budapest, 2001. http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_2001/pages/006_a_neprajzi_muzeum_cigany_gyujtemenye.htm

Szuhay Péter (2002): Az egzotikus vadembertől a hatalom önnön legitimálásáig. Beszélő Online, 7–8. szám, 7. évfolyam, http://beszelo.c3.hu/cikkek/az-egzotikus-vadembertol-a-hatalom-onnon-legitimalasaig

Szuhay Péter 2003. „»Ez egy eredeti cigányélet«. Ozorai és tamási szintó cigányok” Beszélő, május, 90-98. o.
http://beszelo.c3.hu/cikkek/%E2%80%9Eez-egy-eredeti-ciganyelet%E2%80%9D

Szuhay Péter (2010): Ki beszél? Cigány/roma reprezentáció a képző- és fotóművészetben. In: Etnicitás: különbségteremtő társadalom / szerk. Feischmidt Margit. Gondolat-MTA Kisebbségkutató Intézet, 2010 http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/etnicitas_kulonbsegteremto_tarsadalom/pages/024_ki_beszel.htm

Szuhay Péter (2011): A (fotó)művészet szabadsága, a fényképezettek lázadása és az archiváló korlátai. In: Doboviczki Attila (szerk.): A fotó a képkorszakban. Gondolat Kiadó, 2011. http://docplayer.hu/3058015-Szuhay-peter-a-foto-muveszet-szabadsaga-a-fenykepezettek-lazadasa-es-az-archivalo-korlatai.html

Szuhay Péter (2015): Néprajz és kulturális antropológia: kutatások és mozaikok a cigány csoportok kultúrájából (Orsós Anna (szerk.) (2015): A romológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs.
http://mek.oszk.hu/14700/14735/html/index.html

Szuhay Péter, Barati Antónia (szerk.): Képek a magyarországi cigányság 20. századi történetéből. „A világ létra, melyen az egyik fel, a másik le megy” – Antropológiai fotóalbum. Néprajzi Múzeum, Budapest, 1993.

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_vilag_letra/pages/avl_07_hagy_megelh_modok.htm

Tálos Endre (1998): A cigány és a beás nyelv Magyarországon. In: Kovalcsik Katalin (szerk.): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Budapest, 295-302.
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/tanulmanyok_a_ciganysag_helyzete/pages/019_a_cigany_es_a_beasnyelv_magyarorszagon.htm

Trendl Fanni (szerk.) : Életutak és arra adott válaszok a pécsi roma szakkollégiumban. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs, 2018. https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged_0.pdf?fbclid=IwAR3hN56eAFPzJLpRrOnCUwZpIXpJo12ozwCbc-eWJIUGdBlk3ZALSByBYec

Vajda lmre: Az oláh é s beás cigányok szokás- és hiedelemvilágának összehasonlítása. 2001
http://nemzetisegek.hu/repertorium/2001/02/3147.pdf

Varga Aranka: Az inklúzió szemlélete és gyakorlata. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Neveléstudományi Intézet
Romológia és Nevelésszociológia Tanszék
Wlislocki Henrik Szakkollégium
Pécs, 2015. https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/inklu_02_beliv_nyomda.pdf

Varga Aranka (szerk.): PRÓBATÉTEL – a pécsi roma szakkollégiumi program értékelése – Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs, 2015
https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/00_whsz_hun_beliv_print.pdf

Varga Aranka (szerk.): Amrita az ezredforduló előtt. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs, 2015
https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/00_amrita_beliv_print.pdf

Varga Aranka (szerk.): Esélyegyenlõség a mai Magyarországon. Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, 2013
https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/oldal_mo/eselyenloseg_kotet.pdf

Varga Aranka: A rendszerváltás gyermekei. Cigány/roma fiatalok életútja egy húsz évet felölelő kutatás tükrében. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium Pécs, 2018.
https://wlislocki.pte.hu/sites/wlislocki.pte.hu/files/files/ilovepdf_merged_3.pdf

Vörös Erika: Ormánság / Cigányság / Gilvánfa. Szociális építészet

https://tervlap.hu/cikk-nezet/ormansag-ciganysag-gilvanfa