Társadalom

Nemzetiségi Digitális Szakkönyvtárunk Társadalom felülete az Ormánság (szűkebben az „Bőköz”) helyi közösségeire, azok történeti változásaira, népesedési és egyéb demográfiai mutatóinak alakulására vonatkozó tartalmakat, az ezeket a témaköröket feldolgozó, elemző szakirodalmakat, kutatási eredményeket találhat meg a látogató. Az itt élő nemzetiségi csoportok (cigányok, horvátok) társadalmi helyzetének alakulásával kapcsolatos forrásokat, dokumentumokat külön egységekben találhatja meg a látogató.
Fel kell hívnunk azonban a  figyelmet, hogy az „általános” irodalmakban gyakran – és természetesen – a térségben élő nemzetiségekről, mint a helyi közösségek alkotóelemeiről is lelhetők fel információk. S ugyanúgy, az egy nemzetiségre fókuszáló írások sem választhatók le a helyi társadalom egészének kontextusától. Különösen a cigány/roma közösségekkel kapcsolatos anyagok közt található sok olyan, amely nem feltétlenül csak az Ormánságban élő cigány emberekről szól, hanem áttekintőbb, a hazai cigány csoportok egészéről képet adó írások. Információtartalmuk miatt azonban hasznosak lehetnek az Ormánságban, annak is a táj keleti részén nagyobb számban és arányban évszázadok óta jelen lévő, de a többségi társadalom által kevésbé, vagy felületesen ismert cigányságra vonatkozó tudástartalmuk átadásában.

Általános anyagok

Baranyi Béla–G. Fekete Éva–Koncz Gábor: A roma-szegregáció kutatásának területi szempontjai a halmozottan hátrányos helyzetû encsi és a sellyei–siklósi kistérségekben

https://epa.oszk.hu/00400/00462/00018/pdf/07.pdf


Beluszky Pál–Sikos T. Tamás: Változó falvaink (Magyarország falutípusai az ezredfordulón)
. – Stratégiai tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. MTA
Társadalomkutató Központ, Budapest 2007. 459 old., 47 színes térkép
http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/FE2007/FE20071-2_134-136.pdf

FILÓ CSILLA Értékek, értékválasztások. Értékes választások? Lokális beruházások az emberi erőforrásokba az Ormánságban
https://epa.oszk.hu/02700/02750/00010/pdf/EPA02750_tudasmenedzsment_2004_02_087-096.pdf
FILÓ CSILLA – DRÁNOVITS KLÁRA – LUDÁNSZKY IMRE – MARTIN ORSOLYA – SOMOGYI BEÁTA – WEINTRAUT KORNÁLIS Reménytelenségre ítélve – Egy halmozottan hátrányos térség humánpotenciáljai
https://epa.oszk.hu/02700/02750/00006/pdf/EPA02750_tudasmenedzsment_2002_02_072-083.pdf

Hőrich Balázs – Szabó Ákos – Szegő Dóra A Grameen-modell magyarországi bevezetésének lehetőségei és buktatói ormánsági tapasztalatok tükrében
https://epa.oszk.hu/02900/02943/00042/pdf/EPA02943_kapocs_2009_3_03.pdf

Kiss Z. Géza: Az Ormánság társadalmának XVIII-XIX. századi tagolódásáról.

https://epa.oszk.hu/03000/03018/00086/pdf/EPA003018_honismeret_1989_03_060-066.pdf
Kiss Z. Géza: Vallási elnyomás és vallási türelem az Ormánságban (1740-1820)
https://epa.oszk.hu/03000/03018/00103/pdf/EPA03018_honismeret_1992_03_061-067.pdf

Kiss Z. Géza: Ormánsági nők a XIX. században
https://epa.oszk.hu/03000/03018/00106/pdf/EPA03018_honismeret_1992_06_025-030.pdf


Koloh Gábor Gyermekvállalás a Völgységben és az Ormánságban A kismányoki és a vajszlói kerület termékenységtörténetének elemző összehasonlítása (1790–1894)

https://epa.oszk.hu/00400/00414/00059/pdf/EPA00414_korall_2017_68_049-071.pdf
Koloh Gábor Demográfiai válság az Ormánságban Családrekonstitúciós eredmények a vajszlói anyakönyvi kerületből
https://epa.oszk.hu/00400/00414/00045/pdf/EPA0414_korall_54_104-117.pdf
Kováts Zoltán Sorskérdésünk a népesedés.
https://epa.oszk.hu/03400/03482/00060/pdf/EPA03482_aracs_2005_1_016-019.pdf

Ladányi János – Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Magyar Tudomány 49. (110.) évf. 12. sz. (2004. december)
http://epa.oszk.hu/00600/00691/00012/pdf/EPA00691_magyar_tudomany_2004-12_1441-1443.pdf

Marton Gergely –Raffay Zoltán –Prisztóka Gyöngyvér –Raffay Ágnes – Kiss Róbert: A DRÁVA-MENTE, MINT HATÁRMENTI, PERIFÉRIKUS TÉR TURIZMUSFEJLESZTÉSÉNEK PROBLÉMÁI
https://epa.oszk.hu/03400/03460/00003/pdf/EPA03460_turisztika_2016_2_034-048.pdf

Szabó Katinka A turisztikai szereplők együttműködésének legfőbb kérdései az Ormánságban.
https://epa.oszk.hu/01900/01951/00016/pdf/teruletfejlesztes_es_innovacio_2013_1_033-039.pdf

Horvát nemzetiség

Frankovics György: A BARANYAI HORVÁTOK ÜNNEPI KALENDÁRIUMA (I.)
http://nemzetisegek.hu/dokumentumok/frankovicskujevfuzes.pdf

Frankovics György: A váltott gyermek – rövid írás és köszöntés Frankovics György 60 születésnapja alkalmából
http://nemzetisegek.hu/repertorium/2005/05/Bar03.pdf

Frankovics György – A néhány nap alatt felnövő “isteni kisded” Miklós – Szent Miklós
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00003/pdf/bar03c.pdf

Frankovics György – Horvát farsangolók
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00010/pdf/Bar03.pdf

Frankovics György – Kisebbségi jelenkutatás Baranyában
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00023/pdf/Bar13.pdf

Frankovics György – Gyógyító-, betegségtõl védõ szentek a hazai horvátoknál
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00028/pdf/belivek_26-27.pdf

FrankovicsGyörgy – Kutyafejûek – magyar, délszláv és egyéb párhuzamok
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00030/pdf/belivek_14-17.pdf

Frankovics György – Karácsonyi kalács és kenyér a magyarországi horvátoknál
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00039/pdf/baratsag_EPA01259_belivek_31-35.pdf

Frankovics György – Mennyország kertjében szép virágot szedek… Az ég és mennyország, az ég és a föld összeérésének képzetei a szláv néphagyományban
http://epa.oszk.hu/01200/01259/00046/pdf/baratsag_EPA01259_belivek_33-36.pdf

Frankovics György – Női vámpirisztikus (gyermekágyas- és nyomó) démonok a horvátok és a szerbek néphitében – a mora/mura/nora és más lények
http://epa.oszk.hu/01600/01613/00008/pdf/zm_08_1997_191-200.pdf

Frankovics György – Uringyék, sorsasszonyok, sudenicak, valamint a sorskönyv – cigány, magyar és déli szláv párhuzamok / Frankovics György. – (Tanulmányok a kultúr- és szellemtörténet köréből). – In: Cigánysors : a cigányság történeti múltja és jelene II : a 2006, 2007 és 2008 szeptemberében Pécsett, a Rácz Aladár Cigány Közösségi Házban megtartott Cigányság történeti múltja és jelene, különös tekinettel a dél-dunántúli régióra című konferenciák válogatott előadásai / [fel. szerk. Márfi Attila] ; [szerk. Kosztics István] ; [az Emberháza Alapítvány, az Erdős Kamill Cigánygimnázium …, a Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület és a Magyar Történelmi Társulat kiadványa]. – Pécs : Cigány Kultúrális és Közművelődési Egyesület, 2009, p. 269-289.

Falukutatás az Ormánságban – Drávafok a PTE BTK Szociológia Tanszék vizsgálatainak tükrében. Szerkesztette: Bucher Eszter – Ragadics Tamás 2019. ISBN: 978-963-429-426-9 Kiadó: Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Társadalom- és Médiatudományi Intézet, Szociológia Tanszék – 4 Dimenzió Társadalomtudományi Egyesület. http://szociologia.btk.pte.hu/sites/default/files/attached_files/falukutatas_ormansag_pte_szociologia.pdf

Bucher Eszter: Közösségi élet, civil szervezetek egy Ormánsági falu, Drávafok példáján. In: Torgyik Judit (szerk.): Néhány társadalomtudományi kutatás és innováció. http://www.irisro.org/tarstud2018junius/55BucherEszter.pdf

Szabó Lilla
Leszakadó kistelepülések közösségei – Helyi társadalom az Ormánság mikroközpontjaiban.
2019. https://www.academia.edu/43246179/Leszakad%C3%B3_kistelep%C3%BCl%C3%A9sek_k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gei_Helyi_t%C3%A1rsadalom_az_Orm%C3%A1ns%C3%A1g_mikrok%C3%B6zpontjaiban

Vataščin Péter
2014. Egy ormánsági törpefalu, Kemse település- és közösségvizsgálata. http://ethnodanubia.eu/2017/08/07/egy-ormansagi-torpefalu-kemse-telepules-es-kozossegvizsgalata/
http://ethnodanubia.eu/2017/08/07/egy-ormansagi-torpefalu-kemse-telepules-es-kozossegvizsgalata/

Gunda Béla: (1935) Ethnogeographiai problémák az Ormánságban. Magyarságtudomány, 1935/ 2. http://digipedia.mandaonline.hu/files/document_file/filename/6251/Magyarsagtudomany_1935_2_Gunda_Bela.pdf
Ragadics Tamás (2014): KISEBBSÉGBEN: Vallási szervezetek az ormánsági települések helyi társadalmaiban.

https://www.maszol.ro/index.php/kisebbsegben/73873-kisebbsegben-vallasi-szervezetek-az-ormansagi-telepulesek-helyi-tarsadalmaiban

Ragadics Tamás: Helyi társadalom, lokális kezdeményezések Drávafokon Közösségi és kulturális tanulás egy ormánsági mikroközpontban. Kultúra és közösség 10. évf. 1. sz. (2019.) http://epa.uz.ua/02900/02936/00040/pdf/EPA02936_kultura_es_kozosseg_2019_01_043-050.pdf

Társadalom, szokások, búcsúk, leányvásár, gazdaság, termelés

Andrásfalvy Bertalan: Leányvásárok a Délkelet-Dunántúlon
http://karpatmedence.net/tarsadalomneprajz/tersegi-kapcsolatok/724-leanyvasarok-a-delkelet-dunantulon

Andrásfalvy Bertalan: Szőlő és bor a Délkelet-Dunántúlon.
http://karpatmedence.net/targyineprajz/gazdalkodas/902-szl-es-bor-a-delkelet-dunantulon

Andrásfalvy Bertalan: Szüret és ifjúság
http://karpatmedence.net/tarsadalomneprajz/tersegi-kapcsolatok/912-szuret-es-ifjusag

Somssich Sándor: A bodonyi leányvásár (1898), Ethnográfia
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Ethnografia_1898_009/?query=le%C3%A1nyv%C3%A1s%C3%A1r&pg=396&layout=s

Schomsich / Pécsi Napló (1902) https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PecsiNaplo_1902_09/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=51&layout=s

Pécsi Napló 1893: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PecsiNaplo_1893_09/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=110&layout=s

A bodonyi leánynéző bucsu_1893 újságcikk: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PecsiNaplo_1893_09/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=145&layout=s

A Pécsi Figyelő tárcája: A cifra szűr https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PecsiFigyelo_1898_1/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=164&layout=s

Várady Ferenc (szerk9: Baranya múltja és jelene 1. (Pécs, 1896): Baranya népei, Népszokások: Leánykérés, eljegyzés, lakodalom a magyaroknál: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_MonografiaMegye_BaranyaMultjaJelene_1/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=138&layout=s

Benedek Elek: A magyar nép múltja és jelene: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/OPKM_A_Magyar_Nep_Multja_es_Jelene_4573_2/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=80&layout=s

Pécsi Napló 1944: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PecsiNaplo_1944_01/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=59&layout=s

Bodonyi Nándor:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PecsiKozlony_1904_08/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=49&layout=s

Kodolányi János: Három pap
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/ErdelyiHelikon_1930/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=935&layout=s

Baranya múltja és jelene https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/CsaladHely_MonografiaMegye_BaranyaMultjaJelene_1/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=203&layout=s

Vasárnapi Újság, 1897: https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/VasarnapiUjsagKepesFolyoirat_1897_2/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=669&layout=s

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/FilmSzinhazMuzsika_1962_1/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=123&layout=s

Pécsi Lapok 1860:
https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PecsiLapok_1860_07-09/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=93&layout=s

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PecsiLapok_1860_10-12/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=14&layout=s

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_FolklorArchivum_15/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=33&layout=s

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/SiklosEsOrmansag_1903/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=77&layout=s

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/Magyarorszag_1898_09/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=348&layout=s

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/SiklosEsOrmansag_1903/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=77&layout=s

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/MTA_Urania_1905/?query=bodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=326&layout=s

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/UjEmber_1954/?query=sikl%C3%B3sbodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=155&layout=s

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/PecsiNaplo_1933_09/?query=sikl%C3%B3sbodonyi%20b%C3%BAcs%C3%BA&pg=121&layout=s

https://adtplus.arcanum.hu/hu/view/KarpatiIgazSzoOrig_2000_4/?query=%20le%C3%A1nyv%C3%A1s%C3%A1r%20t%C3%A1nc&pg=61&layout=s

Cigány, roma nemzetiséggel kapcsolatos szociológiai irodalom 

Andl Helga (2015): szociológia A kisiskolák és nemzetiségi oktatás összefüggésrendszerének néhány aspektusáról. Romológia, 2015/9. szám. 36-55. (5)
http://epa.oszk.hu/02400/02473/00006/pdf/EPA02473_romologia_2015_09_035-055.pdf

Bernát Anikó, 2014: Leszakadóban: a romák társadalmi helyzete a mai Magyarországon, In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk), Társadalmi Riport 2014, Budapest, TÁRKI, 246-264. http://www.tarki.hu/adatbank-h/kutjel/pdf/b333.pdf

CSALOG ZSOLT:
A cigánykérdés Magyarországon 1980 előtt
http://epa.oszk.hu/02200/02201/00013/pdf/EPA02201_Magyar_Fuzetek_1984_1415_093-137.pdf

Cserti Csapó Tibor (2006): Szociológiai, szociális tényezők a cigány népesség vizsgálatában. In: Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz. (szerk.: Forray R. Katalin) HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0 Bölcsész Konzorcium, PTE, Budapest, 2006. ISBN: 963 9704 21 0, pp. 161-187.

http://mek.niif.hu/04800/04867/04867.pdf

Cserti Csapó Tibor: A cigány csoportok helyzete a modern társadalomban – szociológiai megközelítések és azok problematikája. In: Orsós Anna (szerk.) (2015): A romológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs.
http://mek.oszk.hu/14700/14735/html/index.html

Cserti Csapó Tibor: A magyarországi cigány közösségek demográfiai megközelítése. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.) (2015): Alapirodalmak a hazai cigány/roma népességre vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához. Gypsy Studies 36., PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs.
http://nevtud.btk.pte.hu/menu/43/21

Cserti Csapó Tibor: A romológiai kutatásokról

Cserti Csapó Tibor: A cigány népesség története

Cserti Csapó Tibor: A magyarországi cigány népesség etnikai tagolódása

Cserti Csapó Tibor: A cigányság demográfiai jellemzői

Cserti Csapó Tibor: A cigányság életkörülményei

Cserti Csapó Tibor: A cigány népesség letelepedettsége Magyarországon

Cserti Csapó Tibor: Migrációs folyamatok a magyarországi cigányság körében

Cserti Csapó Tibor: Szegregációs jelenségek a magyarországi cigányság körében

Cserti Csapó Tibor: A cigány népesség iskolázottsági, szakképzettségi helyzete

Cserti Csapó Tibor: A cigányság a munkaerő piacon

Cserti Csapó Tibor: A cigány politikai és civil szféra

Cserti Csapó Tibor: A diszkrimináció problematikája

Cserti Csapó Tibor: The Gypsy Populatulation in the Sociological-Economical Structure of Hungary

Forray R. Katalin, Mohácsi Erzsébet (szerk.) (2002): Esélyek és korlátok – A magyarországi cigány közösség az ezredfordulón. Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 8., PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gipsystudies08_beliv1.pdf

Forray R. Katalin:Cigány egészség, cigány betegség. Educatio 2013/2, pp. 177–186
http://epa.oszk.hu/01500/01551/00064/pdf/EPA01551_educatio_13_02_177-186.pdf

Hajdu Tamás – Kertesi Gábor – Kézdi Gábor (2015): Roma fiatalok a középiskolában.
http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1407.pdf

Havas Gábor – Kemény István – Kertesi Gábor : A relatív cigány a klasszifikációs küzdőtéren.
http://www.academia.edu/1378073/A_relat%C3%ADv_cig%C3%A1ny_a_klasszifik%C3%A1ci%C3%B3s_k%C3%BCzd%C5%91t%C3%A9ren

Havas Gábor – Kemény István – Liskó Ilona (2003): Cigány gyerekek az általános iskolákban. Oktatáskutató Intézet, Budapest.
http://mek.oszk.hu/09500/09513/09513.pdf

Havas Gábor: Cigányok a szociológiai kutatások tükrében. In: A cigányok Magyarországon. Magyarország az ezredfordulón – Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. MTA Budapest, 1999
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_ciganyok_magyarorszagon/pages/003_Ciganyok_a_szociologiai_kutatasok.htm

Ismeretek a romológia alapképzési szakhoz. (szerk.: Forray R. Katalin) HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0134/1.0 Bölcsész Konzorcium, PTE, Budapest, 2006. ISBN: 963 9704 21 0

http://mek.niif.hu/04800/04867/04867.pdf

Kállai Ernő (szerk.) (2003): A magyarországi cigány népesség helyzete a XXI. század elején. Kutatási gyorsjelentések. Budapest, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet. http://www.kallaierno.hu/data/files/magyarorszagi_cigany_nepesseg_helyzete_21_szazad_elejen_WAQGjX.pdf

Kemény István – Havas Gábor (1996): „Cigánynak lenni”. In Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Vukovich György (szerk.): Társadalmi riport 1996. Budapest, TARKI-Századvég, 352-380. o. https://www.tarki.hu/sites/default/files/adatbank-h/kutjel/pdf/a894.pdf

Kemény István – Janky Béla – Lengyel Gabriella. 2004. A magyarországi cigányság 1971-2003. Budapest, Gondolat Kiadó – MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet. https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/a-magyarorszagi-ciganysag-1971-2003

Kemény István 1997. „A magyarországi roma (cigány) népességről. Két felmérés tükrében”. Magyar Tudomány, 6. sz., 644-655. o.
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/tanulmanyok_a_ciganysag_helyzete/pages/010_a_magyarorszagi_roma_nepessegrol.htm

Kende Ágnes: A kudarcok okai: In: Romák és oktatás. Iskolakultúra könyvek 8. (szerk.: Andor Mihály), Pécs, 2001.

https://docplayer.hu/2315-Iskolakultura-konyvek-8.html

Kertesi Gábor – Kézdi Gábor. 1998. A cigány népesség Magyarországon. Budapest, Socio-typo. http://www.mek.oszk.hu/19200/19275/19275.pdf

Kertesi Gábor 2000. „Cigány foglalkoztatás és munkanélküliség a rendszerváltás előtt és után”. In Horváth-Landau-Szalai, 2000, 425-469. o.
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/periferian_roma_szociologiai_tanulmanyok/pages/010_Cigany_foglalkoztatas.htm

Kertesi Gábor 2005. A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. Budapest, Osiris,
http://econ.core.hu/file/download/Kertesi/A_tarsadalom_peremen.pdf

Kertesi Gábor: Az empirikus cigánykutatások lehetőségéről. Replika 29, 201–222.
http://www.replika.hu/system/files/archivum/replika_29-16_kertesi.pdf

Kertesi Gábor: Cigány gyerekek az iskolában, cigány felnőttek a munkaerő-piacon. Közgazdasági Szemle, 1995. 1. sz. pp. 30-65.
https://epa.oszk.hu/00000/00017/00001/0102.html

Kocsis Károly – Kovács Zoltán 1991. „A magyarországi cigánynépesség társadalomföldrajza”. In Utasi-Mészáros, 1991, 78-105. o.
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_ciganyok_magyarorszagon/pages/002_A_cigany_nepesseg_tarsadalomfoldrajza.htm

Ladányi János-Szelényi Iván: Ki a cigány? In: Romológia – Ciganológia. Szerkesztette: Forray R. Katalin, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000. 13-24. oldal
letölthető: http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf443.pdf

Ladányi János – Szelényi Iván 1998. „Az etnikai besorolás objektivitásáról”. Kritika,3. sz. 33-35. o.

http://adatbank.transindex.ro/html/cim_pdf445.pdf

Ladányi János – Szelényi Iván 1998b. „Még egyszer az etnikai besorolás »objektivitásá- ról”. Replika, június (30.), 179-181. o.
http://www.replika.hu/replika/30-13

Ladányi János – Szelényi Iván, 2004, A kirekesztettség változó formái. Bp., Napvilág, Kovalcsik Katalin 2001. Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Tanítók kiskönyvtára 9. Budapest, ELTE-IFA-OM. http://epa.oszk.hu/00600/00691/00012/pdf/EPA00691_magyar_tudomany_2004-12_1441-1443.pdf

Ladányi János 2005. Szociális és etnikai konfliktusok.  Tanulmányok a piacgazdasági átmeneti időszakából (1987-2005). Budapest, Új Mandátum Kiadó.
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/4664/1/660861.pdf

Messing Vera – Molnár Emília (2011): Válaszok a pénztelenségre: szegény cigány és nem cigány családok megélhetési stratégiái Esély folyóirat 1. 53–80.
https://www.academia.edu/16708795/V%C3%A1laszok_a_p%C3%A9nztelens%C3%A9gre_szeg%C3%A9ny_cig%C3%A1ny_%C3%A9s_nem_cig%C3%A1ny_csal%C3%A1dok_meg%C3%A9lhet%C3%A9si_strat%C3%A9gi%C3%A1i

Nagy Pál: „Kicsinségemben elszakattam”. Educatio 1999. 2.sz http://epa.oszk.hu/01500/01551/00085/pdf/EPA01551_educatio_1999_2_320-338.pdf

Nagy Pál: A cigány sokkal inkább életmódot jelent, mint etnikumot. https://reformatus.hu/kuldetesunk/hirek/a-cigany-sokkal-inkabb-eletmodot-jelent-mint-etnikumot/

Nagy Pál: Egységes cigányság nem létezik.
http://reformatus.hu/mutat/5442/

Nagy Pál: Olyanok beszélnek a cigányokról, akiknek fogalmuk sincs róluk. http://www.regi.reformatus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=28499:olyanok-beszelnek-a-ciganyokrol-akiknek-fogalmuk-sincs-roluk&catid=133:hatter&Itemid=508

Neményi Mária 1998. Cigány anyák az egészségügyben. Budapest, Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal.
http://mek.niif.hu/01100/01156/01156.htm

Neményi Mária 2001. „Többség – kisebbség – intézmények”. In Sisák, 2001, 277-283. o. https://mek.oszk.hu/15900/15947/15947.pdf

Neményi Mária: Biológia vagy kultúra? Termékenységgel kapcsolatos szerepviselkedések a roma nők körében. In: A cigányok Magyarországon. Magyarország az ezredfordulón – Stratégiai kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. MTA Budapest, 1999
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/a_ciganyok_magyarorszagon/pages/006_Biologia_vagy_kultura.htm

Neményi Mária 2007. „Serdülő roma gyerekek identitás-stratégiái”. Educatio (1), 84-98. o. http://epa.oszk.hu/01500/01551/00039/pdf/415.pdf

Óhidy Andrea (2016): A halmozottan hátrányos helyzetből a diplomáig. Tíz roma és cigány nő sikertörténete a magyar oktatási rendszerben. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs.
https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/kotet_2016_08_13_vege.pdf

Pénzes János – Tátrai Patrik – Pásztor István Zoltán (2018): A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon az elmúlt évtizedekben.  Területi Statisztika, 2018/1. szám. 3-26.
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/2018/01/ts580101.pdf

Polónyi István (2002): A cigány népesség demográfiai, iskolázottsági és foglalkoztatási helyzete. In: Iskolakultúra könyvek 13. 133.o.
http://real.mtak.hu/60837/1/EPA00011_iskolakultura_2002_08_044-056.pdf

Prónai Csaba: A magyarországi cigányok egészségi állapota a XX. század utolsó évtizedében. Kisebbségkutatás, 2000. 4. szám
https://epa.oszk.hu/00400/00462/00008/9.htm

Puporka Lajos – Zádori Zsolt. 1999. A magyarországi romák egészségi állapota. Budapest: Roma Sajtóközpont
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/health_status_hun.htm

Réger Zita
Orális kultúra és nyelvi szocializáció magyarországi
cigány nyelvi közösségekben
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/cigany_neprajzi_tanulmanyok_1993/pages/022_reger_zita.htm

Réger Zita 1990. Utak a nyelvhez. Nyelvi szocializáció – nyelvi hátrány. Budapest Akadémiai Kiadó.
http://www.nytud.hu/utak_a_nyelvhez/utak_reger.pdf

Reisz Terézia – Andor Mihály (szerk.) 2002. A cigányság társadalomismerete. Pécs, Iskola- kultúra.
http://mek.oszk.hu/01800/01878/01878.pdf

Semmi sem eleve elrendeltetett – Kertesi Gábor és Kézdi Gábor a gyerekszegénység hátrányairól, a segítség esélyeiről. Népszabadság online
http://nol.hu/belfold/20130504-semmi_sem_eleve_elrendeltetett-1384213

Szabóné Kármán Judit: A magyarországi roma/cigány értelmiség historiográfiája, helyzete, mentális állapota. https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/14730/szabone-karman-judit-phd-2013.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Szabóné Kármán Judit: A roma/cigány népesség helyzete Magyarországon. In Kopp Mária (szerk.): Magyar lelkiállapot 2008. Budapest, 2008, Semmelweis Kiadó
http://www.szabonekarmanjudit.hu/wp-content/uploads/2010/08/A-roma-cig%C3%A1ny-n%C3%A9pess%C3%A9g-helyzete-Kopp-k%C3%B6nyv.pdf

Szűcs Norbert 2003: A cigányság szociológiai szakirodalma a rendszerváltás utáni Magyarországon, In Pászka Imre – Szűcs Norbert (szerk.), Kisebbségszociológia 1990-2002. Bibliográfia és tanulmánygyűjtemény. Szeged, Belvedere Meridionale, 65-106.
http://www.fk.jgytf.u-szeged.hu/tanszek/kozmuv/wp/wp-content/uploads/2011/03/szucs_norbert_tanulmany.pdf

Törzsök Erika, Kállai Ernő, Zolnay János (szerk.) (2004…2008) Cigánynak lenni Magyarországon. EÖKIK
http://www.kallaierno.hu/data/files/ciganynak_lenni_magyarorszagon_jelentes_2004_helybenjaras_HSNzdI.pdf

Zolnay János: A roma diákok esélyei a közoktatásban. In: Orsós Anna (szerk.) (2015): A romológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék – Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs.
http://mek.oszk.hu/14700/14735/html/index.html