Iratok

Bogdása kérvénye a Fekete-víz kártérítése tárgyában

Tekéntetes Nemes Vármegye!

Kegyes Pártfogó Urunk!

Az Ur Istennek terhes látogatása mély alázatossággal kényszerit bennünket, hogy nagy sérelmünknek lehető könnyebbítése végett az Tekéntetes Nemes Vármegye kegyes szine előtt esedezzünk. Ugyan is noha az úgy nevezett Fekete-víz e jelen való esztendőben nagyon nyomott bennünket, de ezen föllül Somogy Vármegyében a Dráva kiöntvén, olly nagy erőben tódúlt határunkra, hogy mind marha legelő helyeinket, mind kaszáló réteinket /: tsak igen keveset ki vévén :/ egésszen elborította és réteinknek minden termésétül meg fosztott bennünket. – Sőtt még a veteményinkben is számos károkat okozott. – Melly állapatban az Tekéntetes Nemes Vármegye kegyes szine előtt szegény jobbágyak mély alázatossággal könyörgünk, hogy tekintetbe vévén az emlitett vizek által okozott temérdek károsittatásunkat, az katonatartásban /: a mennyire lehetséges :/ méltóztasson rajtunk kegyessen könnyebbíteni is, a mennyit kiváltképpen némelyikünknek annyi szénája nem terem, a mennyit rendszerint a katonaságnak adni, és az odavitel közben marhájára költeni kellene. – Melly szerint tovább is a kegyes segedelemért alázatosan esedezvén, fiúi mély tisztelettel vagyunk

 

Tekéntetes Nemes Vármegyének

Vaiszlo die 19. Junii 1820.

 

alázatos szolgái

Bogdásai Helység adózó

lakossai közönségessen

Bogdása kérvénye a Fekete-víz kártérítése tárgyában (MNL – Baranya Megyei Levéltára)

Zsellérek nyilatkozata a remanenciális földek felosztása tárgyában. Kiscsány, 1837 március 18.

Alol irattak Kis Csányi házas és házatlan zsellérek tudtára adjuk kinek kinek az kiket illet vagy övendőben illethetne, hogy mink az Kis Csányi határban lévő remanentiűlis földeket és réteket a Méltóságos Uraság meg egyezésével a’ meg osztályozat szerént telkekre osztván fel veszünk és elfogadjuk és soha ez eránt a’ Méltóságos Uraságot háborgatni nem fogjuk; ellene mondván minden további és ezen túli keresetnek, és soha semmi némű ellenvetésre okot, módot szolgáltatni nem fogunk; tsak hogy a’ Méltóságos Uraság fel vett telkekhez járandó ház ülést méressen, és bennünket a 12 és 18 napi külön szolgálatul azután fel menteni méltóztasson.

Hogy mindezen telkek felosztásában, akárminéműek legyenek a’ földek és rétek, soha a’ Méltóságos Uraságot nem fogunk, ezzel, és nevünk alá írásávaladunk ezen Bizonyság Levelünket. Költ Kis Csányba Martius 18kán 1837. évben

 

Nevek:

Zsimon Mois János, Lukáts Pál, Lakatos Samu, ör. Zsimon Miska, Zsimon Mois, Koka Josef, Zsimon Josef, Bencze Dani, Geczi Samu, Kovács János, Bencze Máthé, Váczi János, Kis Bencze János, Bencze Istók, Geczi József, K. Gajdon András, Csépán Dani, Varga PÉter, Zsimon Pál Josef, Szabó Dávid, ör. Lukáts Josef, Zsimon Mois Josef, Kisfaludi Dávid, Nagy Dávid, K. Zsimon Istók, K. Zsimon Josef, Bana Dávid – Kis Csányi házas és házatlan zsellérek.

Hogy ezen ígéretet a’ bent irtak mi előttünk és mi jelenlétünkben történtek meg is erősíttettek nevünk alá irásával és Helységünk pecsétjével megerősítve adunk ezen bizonyitványt:

Költ Kis Csányban mint felül. Ferenczi András biró, Lukáts Máté, Gajdon Mihály Josef, Nagy János, ör. Zsimon Istók, ör. Zsimon János, Lukáts Dávid Istók esküttek előtt.

 

Zsellérek nyilatkozata a remanenciális földek felosztása tárgyában. Kiscsány, 1837 március 18. (MNL – Baranya Megyei Levéltára)