Civil szervezetek

A kormányzati, önkormányzati szereplőkön túl a helyi civil kezdeményezeseknek, közösségteremtő szervezeteknek fontos szerepe van a  helyi társadalom szerveződésében, újraintegrálásában, a fiatalok helyben maradása szempontjából fontos jövőkép megteremtésében.

Az ormánsági civil szféra azonban mindmáig kiépületlen, funkciója a helyi közösségek fejlesztése szempontjából kevéssé releváns. A térség szervezetei főként a központi településeken, Sellyén és Vajszlón működnek, esetleg nagyobb ernyőszervezetek helyi képviselőiként tevékenykednek, illetve az önkormányzatok által a fejlesztési források hatékonyabb megszerzése érdekében létrehozott, a lokális közösségekhez nem kapcsolódó alapítványok vagy egyesületek. (Ragadics Tamás, 2015)

Helyi közösségépítés és civil szervezetek

Ormánság ma hazánk egyik kiemelt figyelmet követelő válságrégiója. Az egykéző református magyarság után maradt társadalmi problémák, az ártérben megmaradt középkori aprófalvas településhálózat közlekedési problémái, a munkanélküliség, a szegregáció évtizedek óta állítják kihívás elé a felelős gondolkodókat. A korán társadalmi perifériára szorult parasztság a huszadik századra válságos helyzetbe sodródott. A szocializmus az aprófalvak gazdasági és társadalmi problémáit inkább tetézte, mint orvosolta, így a „problémakonténerek” kellőképpen túlcsordulnak a huszadik század második felére. Nem véletlen, hogy már a rendszerváltáskor megjelentek az  fejlesztő törekvések a marginalizálódó térségben. 

Kemény Bertalan közösségfejlesztő, vidékfejlesztő szemléletével és Andrásfalvy Bertalan szakmai támogatásával az országban az elsők között indult el Ormánságban a falugondnok hálózat, a települési szintű közösségi munka. Mára egyre több civil, egyházi, szakmai és helyi kezdeményezéssel találkozhatunk a térségben. A központilag koordinált LEADER és Ős-Dráva Programok mellett megjelennek olyan kiemelkedő értéket képviselő és tartós eredményeket elérő helyi civil kezdeményezések, amiket nem hagyhatunk említés nélkül. 

A térségben sikerrel működő, kiemelkedőnek tartott közösségi kezdeményezések, fejlesztési programok, vállalkozások

 • LEADER Program, az Ormánságtól a Szársomlyóig LEADER közösség 

 • Ős-Dráva program 

 • Dráva Alapítvány: Az alaptívány elnöke, a páprádi Vörös Kálmán maga is bio-gazda, a hagyományos gazdálkodás és önellátás képviselője, hirdetője. 

 • Ormánság Alapítvány: A Lantos Tamás által évtizedek óta vezetett, drávafoki majd markóci központokkal működő alapítvány rendkívül sokat tett az ártéri gyümölcsészet értékeinek megmentésért, huszadik századi újraértelmezéséért (alkalmazkodó gyümölcsészet). Tájfajtákat, paraszti nemesítésű rezisztens gyümölcsfajtákat  megmentenek a végleges kipusztulástól. http://www.ormansagalapitvany.hu/   

 • Olajütő Szociális Szövetkezet (Kisszentmárton) https://ormansagiolajok.hu/ – A kiemelkedő gazdasági kezdeményezés a kétezres évek közepe óta állít elő kiemelkedő minőségű helyi terméket s teremt munkahelyet a helyben lakóknak. 

 • Drávafoki Általános Iskola – a mintegy tíz éve a Pécsi Református Kollégium tagintézményeként  működő iskolaoktatási és egyéb közösségépítő és kulturális területeteken is messze túllépi hatáskörét. 

 • Katolikus Karitász programjai – háztáji állattartás program, önsegélyező programok, iskolai felzárkóztató programok, tanodák, stb.

 • Arany János Tehetséggondozó Program hátrányos helyzetű fiataloknak

 • Sellyei dinnyések és kertészek közös érdekvédelmi tevékenysége – a Duna-Dráva nemzeti park védjegyével látja el a területéről származó, hagyományos és jellegzetes, helyi, forgalomba hozható kézműves termékeket és élelmiszereket.

 • Vejti közmunka program – sikeres, eladásra is termelő kezdeményezéssé nőtte ki magát

 • Nemzeti Művelődési Intézet Baranya Megyei Irodájának ormánsági programjai: Ormánság Kincsei, Cselekvő közösségek – Jakab Kinga, koordinátor, Kémes

A célterület civil szervezeteit fontosabb működési céljaikkal településenként mutatjuk be az alábbiakban.

Bogdása – civil szervezetek

Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete
(érdekképviselet)
A falugondnokok, a szolgálat fejlesztéséért tevékenykedők, önkormányzati tisztségviselők, szakemberek és önkéntes segítők egy szervezetbe történő összefogása a baranyai aprófalvak fennmaradásának és fejlődésének segítése érdekében. Az aprófalvak hátrányos helyzetének javítása érdekében létrejött falugondnoki szolgálat fejlesztése, érdekvédelmük biztosítása: a hálózat fejlesztésének biztosítása.

Liget Vadásztársaság
(sport,kulturális)
Tagjai részére szervezett módon tartalmas és sokoldalú vadászati lehetőséget biztosítson. Feltárja, megőrizze és továbbvigye a magyar vadászati kultúra hagyományait és értékeit.

Ormánsági Erdész-Vadász- Lövész Egyesület

Sellyei Pagony Vadásztársaság
(sport,természetvédelem,oktatási,kulturális)
A Magyarországon kiemelkedő genetikai háttérrel rendelkező gímszarvas állomány megőrzése a trófea minőség javítása. Az Ormánság mint az ország egyik flórában és faunában leggazdagabb tájegységének a kutatása, természeti értékeinek megőrzése. Az itt élő állatvilág védelme, illetve a vadászható vadfajok vadgazdálkodási hasznosítása. A nemzetközi összehasonlításban is jelentős vadállomány korszerű szabályozása, vadgazdálkodás erdőgazdálkodás és mezőgazdaság örök konfliktusának a minimalizálása mellett. Az Ormánság mint elmaradott térség kulturális és természeti értékeinek a bemutatása nem csak a vadászvendégek, hanem a természetet szerető turisták körében is. Az oktatás és kutatás területén az együttműködés kialakítása az országban működő felsőoktatási intézményekkel a Dráva menti erdők természeti értékeinek a kutatása.
http://www.helyicivil.hu/h/bogdasa-egyesulet-alapitvany

Csányoszró – civil szervezetek

A Kulturáért Alapítvány
(intézményi,oktatási,kulturális)
A csányoszrói általános iskola pedagógiai programjában szereplő kulturális célok megvalósításának támogatása.

A múlt a jövőért Alapítvány
(intézményi,oktatási,egyéb)
A Csányoszrói Általános Iskola 8 éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtó, példamutató magatartást tanúsító 8. osztályos tanulóinak díjazása.

Alapítvány a Nagycsányi Templomért

Csányoszrói Tejtermelők Egyesülete

Együtt Csányoszróért Egyesület

Ormánsági Orchideák Egyesület
(kulturális)

A vidékfejlesztési, környezetvédelmi valamint kulturális értékek és egyéb regionális erőforrások népszerűsítése a térségben, egy tartós civil szféra törekvéseinek segítésére.
http://www.helyicivil.hu/h/csanyoszro-egyesulet-alapitvany

Diósviszló – civil szervezetek

A Diósviszlói Iskolakörzet Gyermekeinkért Alapítvány
(intézményi,oktatási,kulturális)

Dél-Baranya-Ormánság Gazdaszövetség
(sport,kulturális,érdekképviselet)

Működési területén a gazdaszövetség tagjainak érdekvédelme, a szakszerű gazdálkodás, együttműködés megszervezése, a helyi és térségi, valamint a földtulajdonosi érdekek hosszú távú érvényesítésének szorgalmazása, a gazda életmód népszerűsítése, fiatal és családi gazdálkodók támogatása, felkarolása, a gazda életmódon belül az egészséges életmód népszerűsítése, hagyományok őrzése, a mezőgazdasággal harmonizáló sportmozgalmak és a sportcélú állattartás támogatása, rendezvények szervezése a tagok részére, ahol a tagok kulturált szórakozására és a gazdálkodással kapcsolatos tapasztalatok kicserélésére lehetőség nyílik.

Diósviszló és Vidéke Bérkilövő Vadásztársaság

Diósviszlói Faluszépítő Egyesület
(sport,kulturális)
A falusi életmód megteremtésének elősegítése, beruházások megvalósításának elősegítése, hagyományok megőrzése, építészeti értékek megóvása, kulturális sportrendezvények, belföldi és külföldi kirándulások szervezése.

Diósviszlói Kossuth Horgász Egyesület
(sport,természetvédelem,érdekképviselet)
Tagjai részére a horgászat feltételeinek biztosítása, horgászcélú tevékenység szervezése. Horgászérdekek képviselete, kedvező horgászlehetőség biztosítása, szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése. Horgászsport fejlesztése és népszerűsítése. Jogszabályok, alapszabály, horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése. Horgászcélú hasznosítású vizek szakmai kezelése, működtetése, halnevelés és a vizeken való horgászat. A horgászvíz értékmegőrző fejlődésének biztosítása. Ifjúság szakmai, erkölcsi nevelése.

Diósviszlói Polgárőr Egyesület
(közbiztonság,természetvédelem,egyéb)
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes feladatot felvállaló állampolgárok munkájának összefogása, szolgálati fellépésének megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet- és természetvédelmi feladatok végrehajtásában.

Diósviszlói Romák Érdekvédelmi Szervezete 
(érdekképviselet,egyéb)

Drávamenti Tájvédelmi és Turisztikai egyesület
(kulturális)

http://www.helyicivil.hu/h/diosviszlo-egyesulet-alapitvany

Felsőszentmárton – civil szervezetek

Drávazug Horgász Egyesület Felsőszentmárton
(sport,természetvédelem,kulturális,érdekképviselet)
Tagjai részére a horgászat feltételeinek biztosítása, a horgászcélú tevékenység szervezése.
Tagjai horgászérdekeinek képviselete, kedvező horgászlehetőségek biztosítása, a szövetségi tagságból származó jogok érvényesítése.
A horgászsport fejlesztése és népszerűsítése.
A jogszabályok, az alapszabály és a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartása, a horgászoknak a természet szeretetére és védelmére való nevelése.
A horgászat, illetve a horgász egyesület hagyományainak őrzése és ápolása.
Horgászcélú hasznosítású vizek szakmai kezelése, működtetése, halnevelés és a vizeken való horgászat. A horgászvíz értékmegőrző fejlődésének biztosítása.
Az ifjúság szakmai és erkölcsi nevelése.

Felsőszentmárton Gyermekeiért
(intézményi,oktatási)
A felsőszentmártoni Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda oktatási, nevelési feltételeinek javítása.

Felsőszentmártonért” Közalapítvány

Felsőszentmártoni Községszépítő és Kulturális Egyesület
(kulturális)

Felsőszentmártoni Polgárőr Egyesület
(közbiztonság,egyéb)

A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes tevékenységet kifejtő állampolgárok (lakosok), csoportok összefogása, működésük megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. Az élet és testi épség óvásával, a vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi megelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolat létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezetvédelmi feladatok végrehajtásában. Különböző csoportok tevékenységét elősegítő információk, tapasztalatok, módszerek közvetítése, ajánlása.

MARTINCE Kulturális Egyesület Felsőszentmárton
(kulturális)
A népi hagyományokon nyugvó szokásos, tánc, ének és művészet meglévő értékeinek megőrzése, továbbadása és ápolása.

Zrínyi SE Felsőszentmárton
(sport)

http://www.helyicivil.hu/h/felsoszentmarton-egyesulet-alapitvany

 

Kovácshida – civil szervezetek

Kovácshida-Ipacsfa-Drávaszerdahely-Drávacsepely Községek Sportegyesülete
(sport)
Rendszeres sportolás, versenyzés, testedzés, felüdülés biztosítása, az ilyen igények felkeltése, tagjainak nevelése, társadalmi öntevékenység, a közösségi élet kibontakoztatása, egészséges ifjúság nevelése, sportszerető közönség szórakoztatása.

Kovácshidai Polgárőr Egyesület
(közbiztonság,természetvédelem,szociális,egyéb)
A bűncselekmények megelőzése és a különböző tulajdonformák védelme érdekében önkéntes feladatot felvállaló állampolgárok munkájának összefogása, szolgálati fellépésének megszervezése, rendszerbe foglalása, a tevékenység szervezeti összehangolása. A vagyonvédelem és a közbiztonság javításával a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése, a közösségi kapcsolatok erősítése. A bűnalkalmak korlátozásával a társadalmi bűnmegelőzés kereteinek szélesítése. A lakosság és a rendvédelmi szervek közötti bizalom, együttműködés és kapcsolattartás erősítése, fejlesztése. Azonos profilú szervezetekkel kapcsolatok létesítése és fenntartása. Közreműködés a környezet-, természetvédelmi-, és karitatív feladatok végrehajtásában.
http://www.helyicivil.hu/h/kovacshida-egyesulet-alapitvany

Szaporca – civil szervezetek

Első Magyar Ökológiai Kultúra Egyesület
(természetvédelem,környezetvédelmi)
Az ökológiai mezőgazdálkodás és fogyasztás népszerűsítése; az ökológiai termelők érdekeinek egyeztetése; az ökológiai felfogást és az egészségtudatos cselekvést pártolók összefogása; az ember és a természeti környezet harmonikus kapcsolatának fejlesztése.
http://www.helyicivil.hu/h/szaporca-egyesulet-alapitvany

Tésenfa – civil szervezetek

Vida Ilona Alkotótábor Alapítvány
(szociális,kulturális)
Kulturális és szellemi értékek megóvása, gyarapítása, szociálisan hátrányos helyzetűek támogatása.
http://www.helyicivil.hu/h/tesenfa-egyesulet-alapitvany