Történelem

A Digitális Szakkönyvtár és Tudásközpont ezen aloldalán az Ormánság, szűkebben a „Bőköz” és az itt élő nemzetiségek történetével kapcsolatos forrásokat, dokumentumokat gyűjtöttünk össze.

A teljes táj történetére vonatkozó általános szakirodalmakon túl, az egyes itt élő nemzetiségekre fókuszáló anyagokkal külön egységekben ismerkedhet a látogató. Bár célterületünk a szűkebb értelemben vett „Bőköz” vidéke, el kell mondanunk, hogy a szakirodalmak gyakran nem foglalkoznak ilyen apró bontásban a vidékkel, s általában az egész kistájra vonatkoznak forrásaink.

Általános művek

Berki Gyula: Ormánság 1918-ban: spanyolnátha, élelmezés. Ormánsági História
https://ormansagihistoria.blog.hu/2020/04/07/ormansag_1918-ban_spanyolnatha_elelmezes_berki_gyula_irasa

A zalátai asszonyok és a nagyharang esete
Ormánsági História
https://ormansagihistoria.blog.hu/2019/05/17/a_zalatai_asszonyok_es_a_nagyharang_esete

1849 – a megszállás, oszrói haditanya, túronyi csata. Ormánsági História

https://ormansagihistoria.blog.hu/2018/03/15/1849_a_megszallas

Hegedűs Sándor: „Kulák-missió Zalátán

https://ormansagihistoria.blog.hu/2018/03/06/_kulak-missio_zalatan

Vajszló Mária Terézia korában (1771, 1776)

https://ormansagihistoria.blog.hu/2020/02/03/vajszlo_maria_terezia_koraban_1771

Dr. Kiss Z. Géza
Drávavölgyi hajdúk

https://ormansagihistoria.blog.hu/2019/01/21/dravavolgyi_hajduk

A nagy drávai árvíz -1972. https://ormansagihistoria.blog.hu/2018/11/22/a_nagy_dravai_arviz

A vajszlói erdő réme
https://ormansagihistoria.blog.hu/2018/09/14/megsargult_ujsaglapok_a_vajszloi_erdo_reme

Megsárgult újságlapok, azaz ahogyan a régi öregek látták…(hajóvontatás,Rév-csárda,betyárok)
https://ormansagihistoria.blog.hu/2018/08/30/ahogyan_a_regi_oregek_lattak_hajovontatas_rev-csarda_betyarok

Zalátai csárdás

https://ormansagihistoria.blog.hu/2018/08/20/zalatai_csardas_es_mas_notak

Amikor a zalátai kertek alja Somogy vármegyéhez tartozott

https://ormansagihistoria.blog.hu/2018/03/03/amikor_a_zalatai_kertek_alja_somogy_varmegyehez_tartozott

A zalátai templom

https://ormansagihistoria.blog.hu/2017/09/05/a_zalatai_templom

ZALÁTAI UTCÁN VÉGES-VÉGIG – népdalgyűjtés Zalátán

https://ormansagihistoria.blog.hu/2017/08/31/zalatai_utcan_veges-vegig

„Feketén bólingat az eperfa lombja” – Selyemhernyó-tenyésztés Zalátán (1901-1902)

https://ormansagihistoria.blog.hu/2017/08/31/_feketen_bolingat_az_eperfa_lombja_selyemhernyo-tenyesztes_zalatan_1901

Az utolsó talpas templom emlékei – Kemse

https://ormansagihistoria.blog.hu/2017/08/29/az_utolso_talpas_templom_emlekei_kemse

Rab Ferenc
Hipp-hopp fársáng–itt őték az ártányt (ormánsági farsangolók)
https://ormansagihistoria.blog.hu/2019/02/26/hipp-hopp_farsang_itt_otek_az_artanyt_ormansagi_farsangolok

Csikesz Sándor
A kemsei talpas templom https://ormansagihistoria.blog.hu/2018/11/06/a_kemsei_talpas_templom

A 700 éves falu: Piskó története (3/1. rész)
https://ormansagihistoria.blog.hu/2019/05/08/pisko_tortenete_1_resz

Badi Györgyi
PISKÓ FALU LAKÓI AZ 1950-ES ÉVEKBEN (Piskó 3/3. rész)
https://ormansagihistoria.blog.hu/2020/04/19/pisko_falu_lakoi_az_1950-es_evekben

A 700 éves falu: Piskó iskolatörténete (3/2. rész)
Badi Györgyi
https://ormansagihistoria.blog.hu/2019/11/17/a_700_eves_falu_pisko_2_resz

A „pusztakapu” az Ormányságon

https://ormansagihistoria.blog.

Kováts Zoltán: Az Ormánság népesedés-története, 1720–1990.

https://www.academia.edu/39766742/Az_Orm%C3%A1ns%C3%A1g_%C3%B6r%C3%B6k_avagy_egy_diskurzus_lez%C3%A1ratlans%C3%A1ga_Kov%C3%A1ts_Zolt%C3%A1n_Az_Orm%C3%A1ns%C3%A1g_n%C3%A9pesed%C3%A9s_t%C3%B6rt%C3%A9nete_1720_1990_Demogr%C3%A1fia_55_4_pp_328_330_3_p_2012_

A horvát nemzetiség története

A cigány, roma nemzetiség története

Bencsik Gábor: A negációk népe, avagy a közép-európai cigány történelem strukturális keretei. Polgári Szemle 2012. június – 8. évfolyam, 1-2. szám
https://polgariszemle.hu/archivum/118-2012-junius-8-evfolyam-1-2-szam/objektiv/477-a-negaciok-nepe-avagy-a-koezep-europai-cigany-toertenelem-strukturalis-keretei

Bencsik Gábor: A vajda, aki nincs. 2009.
https://ciganyokrol.blog.hu/2009/01/25/a_vajda_aki_nincs

Bernáth Péter – Pólyák Laura 2001. „Kényszermosdatások Magyarországon”. Beszélő, június, 38-45. o.
http://beszelo.c3.hu/cikkek/kenyszermosdatasok-magyarorszagon

Binder Mátyás (2009): „A cigányok” vagy a „cigánykérdés” története? Áttekintés a magyarországi cigányok történeti kutatásairól. Régió, 20. évf. 4. sz. 2009. http://epa.oszk.hu/00000/00036/00076/pdf/035-059.pdf

Cigányösszeírás…, é. n. [1895] A Magyarországban 1893. január 31-én végrehajtott cigányösszeírás eredményei. Budapest, Atheneum. Hasonmás kiadás: Pécs, PJPTE, MTA-Soros Alapítvány – Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Alapítvány. https://kt.lib.pte.hu/cgi-bin/kt.cgi?konyvtar/kt04120202/tartalom.html

Cserti Csapó Tibor (szerk.): Alapirodalmak a hazai cigány/roma népességre vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához. Gypsy Studies-Cigány Tanulmányok 36. Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, 2015. ISBN 978-963-642-867-9
http://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/kotet_egyben.pdf

Cserti Csapó Tibor: A cigányság története – ppt

Cserti Csapó Tibor: A cigányság története – ppt – tanári segédanyagokkal, feladatokkal

Cserti Csapó Tibor: A cigányság társadalmi helyzete Magyarországon és az Európai Unióban – tananyag modulok

Cserti Csapó Tibor: Mellékletek A cigányság társadalmi helyzete Magyarországon és az Európai Unióban című tananyag feldolgozásához

Cserti Csapó Tibor: A cigányság története – tananyag modulok

Cserti Csapó Tibor: Mellékletek A cigányság története című tananyag feldolgozásához

Cserti Csapó Tibor: A cigányság története és társadalmi helyzete – ppt

Dupcsik Csaba 2006. ,,».. .Itt az alkalom a kivégzésükre« A roma holokausztról”. Holmi, 2006. június. 824-832. o.
https://www.holmi.org/2006/06/itt-az-alkalom-a-kivegzesukre

Dupcsik Csaba 2008. A Roma Holokauszt az oktatásban

Dupcsik Csaba: A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYSÁG TÖRTÉNETE. Történelem a cigánykutatások tükrében, 1890-2008. Osiris Kiadó, 2009.
http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_kisebbsegek/ciganyok/a_magyarorszagi_ciganysag_tortenete/pages/000_konyveszeti_adatok.htm

Dupcsik Csaba: Képek, keretek, korszakok – vázlat a magyarországi cigányok történetéhez. In: Orsós Anna (szerk.): A romológia alapjai. PTE BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs http://mek.oszk.hu/14700/14735/html/index.html

Füzes Miklós: A cigányügy Baranyában (1957-1990). In: Márfi Attila (szerk.): Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. I. Pécs, 2005. 133-143.
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/romaszovegtar/A_ciganyugy_baranyaban.pdf

Hajnáczky Tamás (2014): A pártállam cigánypolitikája az 1960-as, 1970-es években. In: Cserti Csapó Tibor (szerk.): Gypsy Studies 33. III. Romológus konferencia. Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs, 2014. 297-226.o.

https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/romologia_3_konferenciakotet.pdf

Kovalcsik Katalin 2001. Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. Tanítók kiskönyvtára 9. Budapest, ELTE-IFA-OM,
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/tanulmanyok_a_ciganysag_helyzete/pages/000_konyveszeti_adatok.htm

Nagy Pál (2009): Beás cigányok a Kárpát-medencében. (Historikus metszetek a 18-19. századból) Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs

https://nevtud.btk.pte.hu/content/gypsy-studies

MEZEY BARNA, POMOGYI LÁSZLÓ, TAUBER ISTVÁN (szerk.) 1986. A magyarországi cigánykérdés dokumentumokban, 1422-1985.  Budapest, Kossuth Kiadó.
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/romaszovegtar/A_magyarorszagi_ciganykerdes_dokumentumokban_1422-1985.pdf

Mezey Barna: A magyarországi cigányok rövid története. in: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. (szerk.: Kovalcsik Katalin), Tanítók kiskönyvtára 9., ELTE_IFA_OM, Budapest, 2000.

https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/tanulmanyok_a_ciganysag_helyzete/pages/000_konyveszeti_adatok.htm

Móró Mária Anna: Mária Terézia cigány-rendeletei és a Baranya megyei cigányösszeírások. 1775-1779. In: Baranyai Helytörténetírás. Pécs, Baranya Megyei Levéltár, 1979. 205-301.
https://library.hungaricana.hu/hu/view/BARM_Evk_1978/?pg=206&layout=s

NAGY PÁL
Vázlat a magyarországi cigányság történetének értelmezéséhez
https://www.academia.edu/37778406/V%C3%A1zlat_a_magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nys%C3%A1g_t%C3%B6rt%C3%A9net%C3%A9nek_%C3%A9rtelmez%C3%A9s%C3%A9hez

Nagy Pál 1999. „»Kicsinségemben elszakattam« Cigány közösségek, szocializáció gyermeksors Magyarországon a 16-19. században”. Educatio 2, 320-338. o.
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/romaszovegtar/Kicsinsegemben_elszakattam.pdf

Nagy Pál 2001. Cigányperek a Dél-Dunántúlon 1796-1847. Szekszárd, Romológiai Kutató intézet Közleményei 6.
https://www.academia.edu/34280041/Cig%C3%A1nyperek_a_D%C3%A9l-Dun%C3%A1nt%C3%BAlon_1796-1847

Nagy Pál 2003. Cigányperek Magyarországon 1758-1787. Szekszárd, Romológiai Kutatóintézet Közleményei 7.
https://www.academia.edu/34280032/Cig%C3%A1nyperek_Magyarorsz%C3%A1gon_1758-1787_

Nagy Pál 2004. „A magyarországi cigányok korai története (14-17. század)” Pécs, https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/romaszovegtar/A_farao_nepe.pdf

Nagy Pál, (2015): Ki beszél itt cigány történelemről?, In: Cserti Csapó Tibor (szerk.), Alapirodalmak a hazai cigány/roma népességre vonatkozó társadalomtörténet, társadalomismeret oktatásához, Gypsy Studies 36, Pécs, Pécsi tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, 50-127. https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/kotet_egyben.pdf

Nagy Pál. „Fáraó népe”. A magyarországi cigányok korai története. (14-17. század). Gypsy Studies – Cigány Tanulmányok 15. PTE Bölcsészettudományi Kar – Romológia Tanszék, Pécs, 2004. https://nevtud.btk.pte.hu/sites/nevtud.btk.pte.hu/files/files/gs15_kotet.pdf

Nagy Pál: „Kicsinségemben elszakattam”. Cigány közösség, szocializáció és gyermeksors Magyarországon a 16 – 19. században.Ismeretek a Romológia alapképzési szakhoz. PTE BTK Romológia Tanszék, 2006.
http://mek.niif.hu/04800/04867/04867.pdf

Nagy Pál: Az elképzelt és lehetséges korai cigány történelem. Lelkipásztor. Evangélikus lelkészi szakfolyóirat. 2014. 89. évf. 8-9. sz. 287-293.
https://www.academia.edu/11412494/Az_elk%C3%A9pzelt_%C3%A9s_lehets%C3%A9ges_korai_cig%C3%A1ny_t%C3%B6rt%C3%A9nelem

Nagy Pál (2009): Beás cigányok a Kárpát-medencében. (Historikus metszetek a 18-19. századból) Pécsi Tudományegyetem BTK NTI Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Pécs

Neményi Mária – Szalay Júlia (szerk): Kisebbségek kisebbsége. A MAGYARORSZÁGI CIGÁNYOK EMBERI ÉS POLITIKAI JOGAI
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/kisebbsegek_kisebbsege/pages/kk_00_kiado.htm

Simon Éva: A cigányügy jogi szabályozása Magyarországon. http://www.amarodrom.hu/archivum/99/10/0.html

SZALAI ANDREA: A „mi” és az „ők” határai, avagy a beások belülről. Regio . Kisebbség, politika, társadalom 1997. 8. évf. 1.sz.
http://epa.oszk.hu/00000/00036/00028/pdf/05.pdf

Tomka Miklós 1997: A cigányok története. in: Periférián – Roma szociológiai tanulmányok. (szerk: Vajda Imre), Ariadne Kulturális Alapítvány, pp.pp.22-35.
https://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/magyarorszagi_nemzetisegek/romak/periferian_roma_szociologiai_tanulmanyok/pages/002_A_ciganyok_tortenete.htm

Tóth Pál 2001. „A falusi cigányság és az informális szektor”. In Kovalcsik 2001,175-184. o. TANÍTÓK KISKÖNYVTÁRA 9.
http://www.gbv.de/dms/goettingen/354385372.pdf

Tóth Péter (2006): A magyarországi cigányság története a feudalizmus korában. Bölcsész konzorcium, Budapest https://www.academia.edu/1494253/A_magyarorsz%C3%A1gi_cig%C3%A1nys%C3%A1g_t%C3%B6rt%C3%A9nete_a_feudalizmus_kor%C3%A1ban._A_B%C3%B6lcs%C3%A9sz_Konzorcium_kiad%C3%A1sa._P%C3%A9cs_2006._%C3%9Aj_kiad%C3%A1sa_Miskolc_2008._1_152._p._

Tóth Péter 2005. „Mária Terézia cigánypolitikája”. In Márfi-Kosztics 2005, 39-44. o.
https://www.academia.edu/1360631/M%C3%A1ria_Ter%C3%A9zia_cig%C3%A1nypolitik%C3%A1ja._In_Cig%C3%A1nysors._A_cig%C3%A1nyok_t%C3%B6rt%C3%A9neti_m%C3%BAltja_%C3%A9s_jelene_I._P%C3%A9cs_2005._39_44._p

Tóth Péter: A cigányok megjelenése a középkori Magyarországon. In: Márfi Attila (szerk.): Cigánysors. A cigányság történeti múltja és jelene. I. Pécs, 2005. 15-19.
https://kisebbsegkutato.tk.mta.hu/uploads/files/olvasoszoba/romaszovegtar/A_ciganyok_megjelenese_a_kozepkori_magyarorszagon.pdf

Törzsök Judit: Kik az igazi Cigányok? in: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. (szerk.: Kovalcsik Katalin), Tanítók kiskönyvtára 9., ELTE_IFA_OM, Budapest, 2000.
http://www.gbv.de/dms/goettingen/354385372.pdf