Kultúra

Szellemi élet - Kultúra és művelődés

A közművelődés jelen állapota

A sellyei járás és térsége nem bővelkedik a múzeumokban, helytörténeti vagy helyi gyűjteményekben, illetve nem rendelkezik kiemelkedő bemutató célú kulturális infrastruktúraként tekinthető közművelődési gyűjteménnyel,

Hivatalos látogathatósággal öt helyszínt tartanak számon az egykori sellyei kistérség, ma a sellyei járás területén, melyek közül három intézményt országos jelentőségűnek is mondhatunk. A gyűjteményük lokális és regionális szerepének szempontjából ezt az országos jelzőt inkább helyi, vagy megyei jelentőségűnek határozhatjuk meg.

A legjelentősebb ormánsági, kistérségi múzeum, a sellyei Kiss Géza Ormánsági Múzeum és Skanzen. Ennek anyaga töredékessé vált, mert a szabadtéri talpasház berendezési tárgyait a Baranya Megyei Néprajzi Múzeumba szállították. Ezek jelenleg a Pécsi Jannus Pannonius Múzeum Néprajzi osztálynak kiállításán tekinthetőek meg, mint ormánsági ház, valamint a tárgyi anyagot bemutató összbaranyai bemutatószobában is találhatunk több ormánsági tárgyat.

Sellye mellett Vajszlón működik még múzeum, a Kodolányi Emlékmúzeum, mely igen jelentős hagyatéki és közművelődési anyagot tartalmaz, mely több elemében még kutatásra érdemes, feltáratlannak mondható. Kiállításunk több elemét is az ebben a gyűjteményben felhalmozott információkra tudjuk építeni.
Az említettek mellett a kérdéses területen további három, helyi szinten is számottevőbb, néprajzi tárgyi kultúrát őrző magángyűjteményt, emlékszobát találhatunk (ilyen például Kákicson – Kiss Géza emlékszobája), de ezek előre egyeztetett időpontban tekinthetők meg és funkciójukban, kihasználtságukban sem nevezhetők közművelődési intézménynek.

Tájházakat Drávaiványin, Hiricsen, Markócon, Lúzsokon, Kákicson, és Bogdásán találni, ezeken a településeken látható még a sellyein kívül talpasház, melyek állagmegóvása helyi erőfeszítéssel történik.

Példaként említhető még a sellyei kastélypark egyre bővülő szabadtéri szoborparkja, mely jó kiállítóhelye a nyári faszobrász táborokban készült munkáknak, illetve a markóci helytörténeti gyűjtemény (Kolutác 2009).
A szakmai hiányosságok jellemzően és szinte minden helyen érvényesek a múzeumi, helytörténeti gyűjteményeket őrző terekre, akárcsak a fenntartó befektetési innovációs készségének, lehetőségének hiánya. A lelkes és lelkiismerete gondozás, őrzés, védés, a „magunkénak érzés” mellett, az összegyűjtött emlékek – akár tárgyakról, akár teljes gyűjteményekről, akár épületekről vagy más nagyobb volumenű bemutatandóról beszélünk a beszerzési/keletkezési történetén túl, szinte semmilyen szakmai, történelmi, néprajzi tájékoztatást nem kap a látogató. Szakmai vezetés szinte sehol sincs, pusztán kulcsőrzés és igény szerinti ajtónyitás, a gyűjtemény gondozójának munkája a „beengedő” szereppel ki is merül. A prospektusokban megjelenő néhány soros ismertetők csak kevés tájékoztatást adhatnak, de ezek sem érhetők el a helyszíneken.

Sajnos a napjainkig nem készült még csak terv sem ezeknek a gyűjteményeknek együttes tartalmi bemutatásának lehetőségére. Együttes csomagban való fejlesztésére, kínálatuk, bemutatott tartalmaik egy kulturális termékké való fejlesztésére még terv sem készült.

A művelődés egyéb közösségi színterei

A Sellyei kistérségben a kultúrházak, művelődési házak, művelődési otthonok néhány kivételtől eltekintve egy termet jelentenek, melyek sokszor a beázástól sem mentesek és csak nagyon nehezen fűthetők. Ezek a termek nagy részben régi építésű, gyakran nem ennek a célnak étrehozott épületek, a közösségi funkciónak napjainkban csak korlátosan felelnek meg. Ez vonatkozik a kivitelezésre, a funkciók hiányára, de leginkább az állagra, állapotra. A berendezések nagyrészt elavult, kiselejtezett darabok, azon funkcióra, melyet betölteniük kellene (kiállítás, közösségi események konfortjának biztosítása) nem alkalmasak. Ezek a körülmények jelentősen befolyásolják azokat a közművelődési célú rendezvényeket, alkalmakat, melyekre létrehozták őket, még az önművelődés alkalmaira is gyakran alkalmatlanabbak, mint az egyéni/magán terek. Mindezek mellett a Sellyei járás 24 településében működik művelődési ház, továbbá kilenc helyen található faluház, nyolc helyen pedig közösségi ház (Kolutácz 2009).
A falvak egyharmadában a települések aktív szereplői (polgármester, cselekvő magánszemély, felelősségteljes vállalkozó) közös összefogással, több éves erőfeszítéssel és pályázati pénzzel a mai követelményeknek megfelelő közösségi színtereket építettek. Hiába van azonban megfelelő közösségi színtér, ha a kihasználtsága évi néhány nagyobb rendezvényre korlátozódik. A megfelelő szakember és alkalmazott hiányában a kistérség kulturális intézményei alig, vagy egyáltalán nem tudják betölteni a funkciójukat (Kolutácz 2009).
Az önművelés, a személyiségfejlesztés, az amatőr művészeti tevékenységek lehetőségei még árnyékként sem jelennek meg. 1-2 fő zene, tánc, képzőművészeti, kézműves foglalkozására a településeken nincs lehetőség. Ezekért a tevékenységekért a környékbeli városokba utazni (Pécs, Siklós, Szigetvár, esetleg Sellye) a költségek és a tömegközlekedési viszonyok miatt nem éri meg. Az 1-2 órás foglalkozásokon való részvétel az utazással együtt szinte fél napot venne igénybe, saját autóval pedig olyan kiadást jelentene, amelyet sokan nem tudnak vállalni.
A Sellyei kistérségben az internethez való hozzájutást alapvetően a közművelődési intézmények biztosítják. A 2000-es évek végén a Sellye közigazgatási területén elhelyezkedő települések közül azonban csak 13-ban (37%) volt közösségi internet hozzáférési lehetőség, és e-Magyarország pont (Kolutácz 2009). Ez a szám azóta, akár csak a lakossági internet penetráció, valamint a mobil-net hálózat óriási fejlődése teljesen átrendezte ezt a területet, azonban ez nem feltétlenül tett jót a közművelődési szférának. Napjainkban a közösséget a közösségi oldalak és közösségi-media jelenti, amelynek globalizációs és nem a lokális kultúrát erősítő hatása van. Az imént elemzett közművelődési helyzet természetesen állapotánál fogva nem volt alkalmas arra, hogy az új akár telefonon kinyíló világgal felvegye a versenyt, így ez a fejlődés nem feltétlenül vált előnyére. Bármely kiállítás, vagy lokális tartalom megjelenítését és popularizálását erősen elősegítené egy olyan átgondolt internetre építő szolgáltatási hálózat, melyben a helyi tartalmak támogatott, kötelezően megjelenő elemekként (mint a kötelező reklámok az ingyenes szolgáltatóknál) lennének beépítve.
A kistelepülések szinte természetes információs pontja, közösségi színtere a kocsma, mely nem feltétlen csak az alkoholfogyasztás színhelye. A jó érzékű kocsmárosok 2-3 fajta újságot járatnak, így reggelente olvasni is betérnek a helyi lakosok, illetve itt cserélődnek az információk, formálódnak a társadalmi szövetek.
A fent vázolt közösségi színterek mellett, a helyieknek nem maradt más, mint a „kispadok világa”, és a szinte minden faluban megtalálható kicsi parkok kínálta kikapcsolódási lehetőségek. Közösségi térként funkcionálnak még a szépen rendben tartott emlékművek környékei és a játszóterek is (Kolutácz 2009).

A közművelődés területének egyik legfontosabb eleme a személyi feltétel. Az eddig említett hátrányosságok mellett a legnagyobb hiányosságokat a kistérség ezen a területen szenvedi el. A pénztelenség és a kényszerű takarékoskodással dolgozó települési önkormányzatok nem tudnak állandó, főállású munkatársat foglalkoztatni, így a kistérségi közművelődés szakmai feladatainak ellátása nem megoldott. A 35 település 55 közművelődési intézményének 84%-ban nincs, 14%-ban egy, míg 2%-ban kettő főállású munkatárs dolgozik. A 10 főállású alkalmazottból 7 fő a hivatali teendőket látja el, és nem a közművelődési feladatokkal foglalkozik. A 3 főállású közművelődési alkalmazott a két legnagyobb településen dolgozik, közülük 1 fő rendelkezik felsőfokú szakképesítéssel. Rendes munkaviszony keretében tehát a kistérség 35 településén 1 fő közművelődési szakember dolgozik (Kolutácz 2009). Ez a helyzet azóta nem sokat javult, bár a közmunka segítette a számok javulását, de ezen a területen ez nem a diplomás munkanélküliek esetleges kultúra-támogatási funkciójának megteremtését jelentette, hanem a képzetlen átmeneti munkaerő alkalmazását ebben a szférában is.
Külön kell szólnunk az egyes falvakat érintő fesztiválokról és olyan rendezvényekről, melyek a helyi közösséget még, az akármilyen állapotban is van, közösségben kezelik, azzá formálják. Ezek a búcsúk – bár a református közegben ezeknek nincsen hagyománya, ellentétben pl. a katolikus horvát és cigány/roma közeggel -, az egyes helyi értékekre épülő fesztiválok és természetesen a falunapok. Ezek nagyrészt fiatal rendezvények, melyeknek nincsen mélyebb történetiségben vagy kontinuitásban gyökerező hagyományuk. Gyakorlati tapasztalat azonban, hogy minőségi helyi értékekre alapozott tartalommal ezeket is jelentősebb mértékben közelebb lehet hozni a helyi lakossághoz, ugyanakkor erre a korábban leírt közművelődési struktúra alulfinanszírozottságból és humánerőforrás hiányosságból adódó állapota nem tud megfelelni. Ezért a tartalomfejlesztésnél olyan módon szükséges a helyi értékeket fejleszteni, hogy azok irányultsága (és esetenként kaptafában való alkalmazása több helyszínen) alkalmas legyen a közművelődés ilyen jellegű populárisabb térszínein is megjelenni. Ebben a jó gyakorlatok valamint a mintaprojektek mindenképpen iránymutatást adnak, de nem olyan tevékenységként, mely kötelező, hanem építve a helyi közösség, még ha szűkös vagy kialakulatlan is, de meglévő belső erőforrásaira, civil kezdeményezéseire, társadalmi tőkéjére.

Önszerveződő farsangi felvonulás Vajszlón a második világháborút követő évtizedekben

Helyi nemzetiségek együttélési szokásai és szabályai

A hagyományos társadalomszerkezet

Az Ormánság hagyományos társadalomszerkezetében az együtt élő sokféle nemzetiség mindegyikének meg volt a maga helye és szerepe a természeti adottságokra épülő gazdaság munkamegosztásában. Ez a munkamegosztás az évszázadok alatt folyamatosan jellemző betelepülés és a térség egyre színesedő etnikai képe mellett természetesen alakult ki.
Ebben a hagyományos gazdálkodási szerkezetben a régóta itt élő magyarajkú népességet elsősorban a földtulajdonra alapuló foglalkozásformák jellemezték – az extenzív állattartás, a földművelés, illetve az ártéri területek természeti kincseire alapuló halászat, pákászat.
A XVII-XVIII. századtól egyes falvakban sziget-szerűen betelepülő katolikus horvát népesség jelent meg.
A később betelepülő német származású gazdálkodók szintén az elnéptelenedő falvak területeinek felvásárlásával jutottak birtokokhoz és elsősorban mezőgazdasági tevékenységből éltek.
A migrációs tendenciák ellenére minimális volt a különböző etnikai és felekezeti csoportok közötti átjárás és érintkezés még a két világháború közötti időszakban is. Lassan jellemző etnikai összetétellel és lakossággal rendelkező falvak alakultak ki, zárt közösségekkel. A vegyes lakosságú településeken is megfigyelhető volt az egyes nemzetiségek elkülönülő letelepedése a falvak más-más részein, vagy a cigányság estében gyakran a falvaktól távolabbi telepeken. Ritka volt a vegyes házasság, az egyes népcsoportoknak megvoltak a saját ünnepeik, szokásaik. Az érintkezés szinte egyetlen terepe a helyi gazdasági egymásrautaltság volt.

A 20. század első harmadában a térségben megjelenő, majd egyre jelentősebb közösségeket alkotó beás cigányok hozhatták magukkal korábban is jellemző kézműves mesterségeiket. A körükben jellemző hagyományos foglalkozások a kosárfonás, a teknőkészítés és egyéb faeszközök faragása a természeti környezet nyújtotta nyersanyagokra épült. Ezekkel az új lakóhelyen is hozzájárultak a paraszti gazdálkodás eszközszükségleteinek előállításához. Amellett, hogy kézműves termékekkel látták el a falvak lakosságát, az első világháborút követően bérmunkásként is hozzájárultak az egykézés miatt munkaerőhiánnyal küzdő családi parasztgazdaságok működtetéséhez. Megélhetésüket még az ártéri erdők kínálta termények (gomba, bogyók, gyógynövények) gyűjtögetése és a saját szükségletek kielégítése mellett azok eladása is biztosította.

Kép árusító. Cigányasszony a vásáron. Pécs, 1954. Hofer Tamás felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

A helyi társadalom alakulása a II. Világháború után

A helyi társadalmak integrációjának a második világháborút követő időszak sem kedvezett. A szocializmus évei alatt felerősödtek a térségben a peremhelyzetben lévő, hagyományosan mezőgazdasági foglalkozási szerkezetű kistelepülések válságjelenségei. A problémákat tovább mélyítették a központi hatalom intézkedései. A magyar-jugoszláv kapcsolatok romlása az 1950-es években megpecsételte térségben élők sorsát: az ormánsági térség jelentős része fejlesztésre alkalmatlan, szigorúan őrzött határsávvá vált. A területet igyekeztek megtisztítani a rendszeridegen elemektől: pl. a kulákoknak nyilvánított módos gazdákat nagy számban telepítettek ki a dráva-menti falvakból különböző munkatáborokba (Kovács T. 2005: 33-34).

Cigánytelep. Őrtilos, 1954. Eperjessy Ernő felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

A kibontakozó mezőgazdasági kollektivizálást követően sokan hagyták el az ormánsági falvakat is, hogy az ipari centrumokban (Pécs, mecseki bányák) találjanak megélhetést. Az elvándorlás elsősorban a képzettebb, fiatalabb népességet érintette, főként a korábbi gazdák leszármazottait. Jellemzően a hagyományosan passzívabb uradalmi cselédség maradt helyben. A körzetesítés és intézmény-összevonás centralista politikája növelte a migrációs hajlandóságot térségben.

Alsószentmárton, 1975. Révész Tamás felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

A cigányok a helyi társadalomban

Az Ormánság területén élő cigányság társadalmi helyzetének is meghatározója a XX. század során az országban kibontakozó lassú iparosodás és annak következménye, hagyományos foglalkozásaik térvesztése és az ebből adódó egyre erősebb megélhetési problémák. Ahogy az olcsóbb tömegtermékek miatt csökken a kereslet az általuk előállított eszközökre, szűkülnek megélhetési lehetőségeik, s egyre inkább a gazdálkodóknál végzett alkalmi munkákra, napszámra korlátozódnak. Az 1950-es évek TSz-esítése sem juttatja őket kedvezőbb pozícióba. Emiatt sokuknak csak a távoli ipari munka helyekre történő bejárás biztosít megélhetést.

Kubikosbrigád.1970-es évek. Féner Tamás felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

A dél-baranyai térségbe telepített kisebb üzemekben jellemzően az alacsonyabb státuszú, képzetlenebb helyi munkaerő foglalkoztatására került sor, jelentősebbnek mutatkozott a városi munkahelyekre történő ingázás. A szocialista időszakban bekövetkezett, az ormánsági települések helyzetét és helyi társadalmát befolyásoló jelentős változás a cigány népesség falvakba településéhez köthető. A beköltözéseket a pártállami nyomás és támogatás egyaránt befolyásolta. Már a Rákosi-rendszerben sor került a beások erőszakos kitelepítésére a határzárat képező Dráva-menti ártéri erdőségekből.

Kaposvári Vasgyár öntödei munkása. Kaposvár, 1986. Csonka Béla felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

Az 1960-as években pedig a pártállam lakhatáspolitikájának eredményeként cigány családok tanácsi támogatással költözhettek be a falvak üresen maradt házaiba. Az eltérő kultúrájú cigány népesség megjelenése, az ingatlanok értékének csökkenése révén tovább erősítette a tradicionális népesség elvándorlásának ütemét. Ennek a folyamatnak az eredményeként olyan települések is kialakultak, ahol a korábbi népesség teljesen kicserélődött és nagyobb részben a cigányság által lakott falvak jöttek létre.

Alsószentmárton, 1975. Révész Tamás felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)
Sündisznósütés. Tarany, 1984. M. Soós György felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

A rendszerváltást követően azonban mind az Ormánságon belüli, mind pedig a térségen kívüli munkavállalás lehetőségei beszűkültek, s ez még hátrányosabb helyzetbe lökte a helyi alacsonyan képzett cigány munkaerőt.

Kenyérsütés udvari kemencében. Alsószentmárton, 1991. Horváth M. Judit felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

A helyi társadalom a rendszerváltozás után

„Dojdule" „Szárazság" idején cigánylányok fejére bodzaágat tesznek. A gazdasszony vizet önt a fejükre. Alsószentmárton, 1964. Eperjessy Ernő felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

Az 1990-es évek elején a kistelepülési munkahelyek száma jelentősen – az országos átlagot meghaladó mértékben-esett vissza a térségben. A termelőszövetkezetek felbomlása, a lokális gazdaság más szektorainak leépülése újabb elvándorlási hullámot indított el – ezúttal is a fiatal, munkaképes lakosság körében. Az elköltözések alacsony ingatlan árakat eredményeztek, ezáltal az ormánsági falvak a szociális indíttatású bevándorlás célterületeivé váltak, s még inkább szétforgácsolódtak a helyi közösségek. Felerősödött a hátrányos helyzetű népesség beáramlása. Az állami bérlakások privatizálását követően felélénkült a nagyvárosi lakáspiac, és elkezdődött a hátralékok miatt csapdahelyzetbe került, alacsony státuszú népesség kiköltözése a városi centrumoktól távolabb fekvő falvakba. Ez a jelenség összekapcsolódott az ipari munkahelyek leépülésével, és az elsőgenerációs városlakók deprivált csoportjainak visszatorlódásával a mezőgazdasági kényszervállalkozások és az alkalmi mezőgazdasági munkavállalás irányába.

Utcaseprők pihenője. Pécs. 1990. Tóth László felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

A gazdasági központoktól távol fekvő kistelepülések jellemző válságjelenségei kivétel nélkül diagnosztizálhatók az ormánsági térségben: magas az idős, inaktív népesség aránya, ugyanakkor magas a fiatalos korszerkezettel jellemezhető, marginalizálódott csoportok jelenléte is. A legsúlyosabb problémák és konfliktusok a hasadt társadalmú településeket érintik, ahol egymástól eltérő kultúrával, etnicitással és gazdasági stratégiával jellemezhető rétegek konfrontációkkal terhes együttélését figyelhetjük meg. Az ormánsági falvak népességére jellemző a szociális ellátórendszerektől való nagyfokú függés, a deprivált csoportokra jellemző deviáns viselkedési formák elterjedtsége, a kiszolgáltatottság, kilátástalanság, kiábrándultság és frusztráció. Ezek a jelenségek a migrációs tendenciák eredményeként összekapcsolódnak a társadalmi konszenzus hiányával.

Cigányok a tűz körül. Mohács, 1960. Bosnyák Sándor felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

A cigányság lakhatási körülményei

A cigányság az évszázadok során vándorló életmódot folytatott, azonban a történelem folyamán, sokszor szabad akaratukból, sokszor kényszer hatására letelepedtek, hazájuktól távol, különböző országokban. Ez lakhatási módjukra erős hatással volt, hiszen legtöbb esetben abból építkeztek, amit a természetben találtak. Épületeik, így minden területen más-más „stílust” mutattak.

Cigánycsalád. Baranyavár, 1895 körül. Ismeretlen fényképész felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

Sátor: A vándorló cigányok nélkülözhetetlen felszerelése volt a szekér, a sátor és a ló. A vándorkaravánok, gyakran 20-30 fős sátras, bódés szekérből összeálló csoporttá váltak, melynek főnöke, vezetője, azaz a vajda mindig a legokosabb cigány volt. A vajda mondta meg az az egész kompánia számára, hogy merre vándoroljanak, és hol telepedjenek le. A letelepedési időszak általában ősztől, a hidegebb hónapok beálltával kezdődött és egészen tavaszig eltartott. Ilyenkor az erdők szélén vertek sátrat, biztosítva a hideg hónapok átvészeléséhez szükséges tüzelőanyagot. A sátrak nagy különbözőségeket mutatnak mind minőségi szempontból, mind megjelenés szempontjából, az anyagi javak figyelembe vétele mellett. A díszesebb, állatbőrből készült sátrakat módosabb, tehetősebb vándorcigányok lakták, melyek az időjárás ellen sokkal nagyobb védelmet nyújtottak lakóiknak. Elkerülve a beázásokat és a hideget, egészségesebb lakókörnyezet alakult ki. Méretét és szerkezetét tekintve akkora sátrakat állítottak, hogy a vándor család mellett sokszor a lovak is elfértek, helyet kaptak a sátor alatt. A szegényebb cigányok egyszerű háromszög sátrakban laktak, a szerény méretekből adódóan zsúfolt körülmények között. Lovaik elhelyezésére külön lombsátrat állítottak. Az esetek nagy részében a szegényebb családok sátrait belülről pokróc borította, majd kifelé haladva, leveles ágakkal borították hézagmentesen. Az építmény tetejére attól függően, mit találtak a közeli területeken, fedésként nádat, vagy napraforgót használtak. A sátrakat árokkal vették körül, elkerülve a beázást. A sátrak közepén hagyott lyuk biztosította az állandóan, éjjel–nappal égő tűz füstjének kiszellőzését.

Cigánytábor. A sátrak előtt kocsik állnak, a férfiak rézüstöket készítenek. Dályok, 1895 körül. Ismeretlen fényképész felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

Putri: A XVIII. századot követően erősen korlátozták a cigányok vándorlását, több határozatot is hoztak a cigányok letelepítésére a falvak határaiban kijelölt területeken. A falu ezen részeit nevezték putrinak. A letelepedési határozat teljes mértékben megváltoztatta, sokszor ellehetetlenítette az addig vándorló cigányok életét. A faluról falura való utazás biztosította megélhetésüket, mesterségükre a helyváltoztatásnak köszönhetően folyamatosan szükség volt. Ilyen mesterségnek számított a késélezés, a teknővájás és az üstfoltozás is. A letelepedési kötelezettséggel egyre lehetetlenebb, szegényebb körülmények közé kerültek, hiszen a falvakban nem állt rendelkezésre annyi munka, mint amennyi mesterségét űzni próbáló cigány a faluban volt. Voltak olyan családok, akik nem engedtek a hatalomnak, és a letelepedési kötelezettséget elkerülvén, nyugatabbi országokba vándoroltak. A cigány putrik földbe vájt lakásokból, viskókból, kunyhókból álló falu széli településrészek lettek, ahova letelepedési határozat értelmében telepítették a vándorló cigányságot.

Vályogvető cigánysátrak. 1907. Timkó Imre felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

Földbe vájt lakás: A vándorló életmódot kényszerből maguk után hagyott cigányok áttértek az épített sátorról a természetből vett szilárdabb építőanyagokra. A földbe vájt lakások nagyon szerény mérettel rendelkező 3*3, 3*4 méteres kiterjedésben épülő domboldalba vájt lyukak. Ebben az „építési rendszerben” a tető és a falak adottak voltak, a kivájás végeredményeként egyetlen falat kellett csak megépíteni. Ezen általában egyetlen ajtónyílás volt, ritkább esetben az ajtó mellé ablak is társult, így több fény jutott be az amúgy sötét házba. Az épített falat sárral tapasztott fa oszlopok tartották. A belső föld padlót szalmaterítéssel tették komfortosabbá.

Viskó: A putrik nagy részét képző viskók a lehető legrövidebb idő alatt, a legkevesebb anyagból és legegyszerűbb módszerrel épített, teljesen komfort nélküli épületek, melyek felépítéséhez nem volt szükség különlegesebb szakértelemre. Ennélfogva nem nyújtottak túl sok védelmet az időjárás viszontagságai ellen, így a betegségek gyakran sújtották lakóit. A viskókat abból építették, amit a közelben találtak. Legtöbb esetben faoszlopokhoz rögzített lécvázra, vagy nádra felvitt sártapasztás alkotta a falszerkezetet, a tetőt pedig legtöbb esetben nád borította. Az épületek sok tekintetben mutattak különbözőségeket, mivel az egyes területeken eltérő természeti adottságok, így eltérő építésre is használható anyagok álltak rendelkezésre. Az építkezésekhez gyakran a lerakókban talált anyagokat is felhasználták. Ezek az egy, két helységből álló házak sokszor 8-10 tagú családnak adtak otthont.

Fakunyhók: Az erdők szélén letelepedő cigányok lomb kunyhóit az idő folyamán felváltották a fakunyhók. Az erdő sok lehetőséget biztosított lakóinak, volt elegendő fa az építkezéshez és a téli időszak fűtési igényének kielégítéshez is. A fa kunyhókat szorosan egymás mellé helyezett fa oszlopokból építették fel, melynek hézagait sárral tapasztották be, más esetekben léccel, fadarabokkal burkolták el.

Vályogházak: A cigányság építkezési szokásai mindig is természetközeli jelleget mutattak, lévén, hogy abból építkeztek, amit találtak. Így teljesen eltérő épületek születtek a különböző tájegységeken. Az először vándorló, sátorban élő cigányság a letelepedést követően eljutott egészen a vályogvetés mesterségéig, ami egyben megélhetésük biztosítéka lett. Épületeiket vályogtéglából építették, de vert fallal is készítették földaljzatú házaikat.

Cigány a lovával. Mohács, 1960. Bosnyák Sándor felv. (forrás: Néprajzi Múzeum)

A dokumentumtárból ajánljuk

A könyvtárból ajánljuk